FARMACEUTSKA DELATNOST - APOTEKE

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u farmaceutskoj zdravstvenoj delatnosti – apoteka jesu:

·         Prosečan broj svih recepata po farmaceutu,

·         Prosečan broj naloga za medicinska sredstva po farmaceutu,

·         Prosečan broj izrađenih magistralnih i galenskih lekova po farmaceutu.

  Ukupno posmatrano na nivou Raškog okruga 67 farmaceuta je izdalo 2070705 recepta za prošlu godinu što bi iznosilo 30906.04 recepata po farmaceutu, zatim 19319 naloga za medicinska sredstva što iznosi 288.34 po farmaceutu,  i 156899 magistralnih/galenskih lekova – 2341.78 po farmaceutu. Kada su u pitanju pokazatelji kvaliteta farmaceutske zdravstvene delatnosti primećuje se povećanje njihovih vrednosti u odnosu na prethodnu godinu a razlog je  smanjenje broja farmaceuta na nivou okruga  (u Apoteci DZ Tutin do 2009.god prikazivan broj i zaposlenih farmaceuta i farmaceutskih tehničara, a sada samo zaposleni sa visokom stručnom spremom, takođe u Apotekarskoj ustanovi Kraljevo imamo smanjenje broja zaposlenih farmaceuta u odnosu na prethodnu godinu).

Ako posmatramo pojedinačno po zdravstvenim ustanovama, u Apotekarskoj ustanovi Kraljevo izdato je 1342473 recepta što čini 23972.73 recepta po farmaceutu, 215.61 naloga za medicinska sredstva i 2667.79 magistralnih/galenskih lekova po farmaceutu. U odnosu na lokaciju najveći broj recepata po farmaceutu je izdat u apotekarskim jedinicama lokacije tri – 35712.33, potom u apotekarskim jedinicama lokacije dva (šire gradsko područje) – 26612. Kada su u pitanju magistralni /galenski lekovi najveći broj je izdat u apotekarskim jedinicama lokacije jedan 3357.14 a potom u apotekarskim jedinicama lokacije dva 1590.78.

U apoteci Novi Pazar izdato je 56267.7 recepta po farmaceutu, 586.3 naloga za medicinska sredstva i 750.3 magistralnih/galenskih lekova po farmaceutu. U ovoj zdravstvenoj ustanovi imamo samo apotekarske jedinice lokacije 1, pri čemu su zastupljena dva tipa – domske i ostale apoteke. Slično je i u apoteci Tutin gde imamo jednu apoteku lokacije 1 i tipa 1 gde je izdato 165555 recepta po farmaceutu (zaposlen je samo jedan farmaceut sa visokom stručnom spremom), i 1382.0 naloga za medicinska sredstva (grafikon br.15).

 

Grafikon br.15