SPECIJALISTIČKO KONSULTATIVNE SLUŽBE U USTANOVAMA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DELATNOST NA SEKUNDARNOM NIVOU

 

Na nivou Raškog okruga u opštim bolnicama, je obavljeno ukupno 123182 specijalističko konsultativnih pregleda, sa prosečnom dužinom čekanja na zakazan prvi pregled od 7.58 dana i 36.14% zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta. Posmatrano pojedinačno po specijalističko konsultativnim službama najduže se čeka u internističkoj službi oko 8.5 dana, a najveći procenat zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta je u službi pedijatrije 70.79%. Posmatrano po ustanovama specijalističko konsultativni pregledi se ne zakazuju u ZC Novi Pazar a zakazuju se u ZC Kraljevo u službama hirurgije, interne i pedijatrije a ne zakazuje se u službi psihijatrije. U ovoj ustanovi se najduže čeka na internistički pregled, prosečno 8.5 dana a najmanje na pedijatriji oko šest dana. U odnosu na ukupan broj prvih pregleda najveći procenat zakazanih prvih pregleda je na pedijatriji 70.79% a najmanje na internom 48.02%. Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu povećao se procenat zakazanih prvih poseta u odnosu na ukupan broj prvih poseta sa 30.37% na nešto više od trećine poseta, a prosečna dužina čekanja je gotovo ista (u 2008.godini je bila 7.75 dana).