STICANJE I OBNOVA ZNANJA I VEŠTINA ZAPOSLENIH

 

Od ukupno 4114 zaposlenih radnika u zdravstvenim ustanovama u 2009.god. 2265 zaposlenih je učestvovalo u obnovi znanja i sticanju veština što čini 55.06% zaposlenih. Posmatrano pojedinačno po domovima zdravlja najveći procenat radnika koji je učestvovao u obnovi znanja i sticanju veština je u DZ Tutin 73.52% a najmanji u DZ Vrnjačka Banja 20.25%. Što se tiče opštih bolnica sa teritorije okruga u OB Kraljevo 58.78% zaposlenih je učestvovalo u raznim edukativnim skupovima a u OB Novi Pazar 50.9%. Od četiri specijalne bolnice najveći procenat zaposlenih je bio uključen u obnovu znanja i sticanje veština u SB za lečenje i rehabilitaciju Merkur Vrnjačka Banja-53.71% a najmanje u SB za interne bolesti Vrnjačka Banja 20.29%. Preporuka Ministarstva zdravlja je da bar trećina zaposlenih u toku godine o trošku ustanove pohađa kurs, seminar ili učestvuje na kongresu ili stručnom sastanku iz oblasti koja je relevantna za njihov stručan rad (grafikon br.25).

 

Grafikon br.25