ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KRALJEVO

 

U Pravilniku o pokazateljima kvaliteta zdravstvene zaštite prvi put su definisani pokazatelji kvaliteta za institute odnosno zavode za javno zdravlje i ukupno se prati 20 obaveznih a definisano je i 10 preporučenih pokazatelja kvaliteta rada.

Zavod za javno zdravlje Kraljevo ima ažuriranu internet prezentaciju sa dostupnom analizom zdravstvenog stanja stanovništva i analizom pokazatelja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova Raškog okruga. Zavod je u 2009.god. organizovao 129 edukacije što je 25.8 edukacija po centru.

Za prošlu godinu po kalendaru zdravlja je održano 143 skupa u lokalnoj zajednici što je povećanje  u odnosu na pretjodnu godinu za 36%, od toga je 12 manifestacija u zajednici, jedna stručna konferencija, 7 konferencije za štampu i 123 medijska nastupa od kojih su najzastupljeniji TV medijski nastupi (grafikon br. 24).

  

Grafikon br.24

U 2009.godini izvršena je evaluacija planova rada za sve zdravstvene ustanove okruga (na okrugu je 12 zdravstvenih ustanova za koje stručna služba zavoda vrši evaluaciju planova i izvršenja planova rada-5 domova zdravlja, 2 opšte bolnice, 4 specijalne bolnice i jedna apotekarska ustanova), kao i 24 evaluiranih izvršenja planova rada što je 18 evaluiranih planova i izvršenja planova rada po specijalisti.

Što se tiče pokazatelja kvaliteta u oblasti epidemiologije  obavljen je nadzor nad bolničkim infekcijama praćenjem incidencije i prevalencije u OB Kraljevo. Obavljena je revizija vakcinalnih kartona na svim  vakcinalnim punktovima na teritoriji okruga. Za registar za rak  je dobijeno i provereno svih 2965 prijava, pri čemu kao izvor podataka su korišćeni svi izvori informacija. 

U centru za  higijenu i humanu ekologiju dato je 7469 stručnih mišljenja na analizirane uzorke za 2009.godinu, što je prosečno 2489.67 stručnih mišljenja po lekaru specijalisti. U odeljenju za toksikologiju i sanitarnu mikrobiologiju  analizirano je ukupno 31111 uzoraka sa 273085 analiziranih parametara što iznosi prosečno 8.7 analizirana parametara po. Za posmatrani izveštajni period je urađeno 109855 analiza vode za piće sa primenom interne kontrole kvaliteta i u proseku kod 5.0% fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza je rađena interna kontrola.

U centru za mikrobiologiju analizirano je 204 uzorka primarno sterilnih tečnosti i regija po specijalisti mikrobiologije, 1150.33 seroloških analiza i 19690.33 ostalih bolničkih materijala po lekaru specijalisti mikrobiologije.