ZDRAVSTVENA ZAŠTITA RADNIKA

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta rada koji se prate u oblasti zdravstvene zaštite radnika su:

·         Prosečan broj zaposlenih kod poslodavca koji je ugovorio poslove zaštite zdravlja na radu sa službom medicine rada po specijalisti medicine rada,

·         Prosečan broj preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih koji rada na radnim mestima sa povećanim rizikom po specijalisti medicine rada,

·         Procenat zaposlenih koji su obuhvaćeni edukacijom o rizicima po zdravlje na radnom mestu,

·         Procenat povreda na radu

·         Broj profesionalnih bolesti utvrđenih od strane fonda PIO.

 

Osim pokazatelja koji se odnosi na prosečan broj preventivnih lekarskih pregleda zaposlenih koji rada na radnim mestima sa povećanim rizikom po specijalisti medicine rada ostali pokazatelji su prikazani samo za službu za zdravstvenu zaštitu radnika u DZ Kraljevo jer je to jedina služba koja je imala sklopljene ugovore sa poslodavcima za obavljanje ovih pregleda. Kod poslodavaca koji su imali sklopljene ugovore sa DZ Kraljevo za obavljanje pregleda zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom, zaposleno je 2042 radnika od kojih je 710 radnika (34.77%) obuhvaćeno edukacijom o rizicima po zdravlje na radnom mestu, zabeleženo je  247 povreda na radu i nije verifikovan nijedan oboleli radnika od profesionalnih bolesti od strane Fonda PIO.

Na nivou Raškog okruga u službama za zdravstvenu zaštitu radnika obavljeno je 12155 preventivnih pregleda zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom što prosečno čini 2000 pregleda po specijalisti medicine rada.  Ovaj se pokazatelj kreće od 2726.25 pregleda u DZ Kraljevo do 3431 preventivni pregled zaposlenih koji rade na radnim mestima sa povećanim rizikom po specijalisti medicine rada u DZ Novi Pazar -grafikon br.8 (u DZ Raška, DZ Tutin i DZ Vrnjačka Banja specijalisti medicine rada su se opredelili da rade kao izabrani lekari).

 

Grafikon br.13