ZDRAVSTVENA DELATNOST KOJU OBAVLJAJU IZABRANI LEKARI

 

Obavezni pokazatelji kvaliteta koji se prate u oblasti zdravstvene delatnosti koju obavljaju izabrani lekari jesu:

·         Prosečan broj poseta po lekaru,

·         Prosečan broj recepata po lekaru na 100 poseta,

·         Prosečan broj uputa za laboratoriju po lekaru na 100 poseta,

·         Prosečan broj uputa za rendgen po lekaru na 100 poseta,

·         Prosečan broj uputa za ultrazvuk po lekaru na 100 poseta,

·         Prosečan broj za specijalističko-konsultativni pregled po lekaru na 100 poseta,

·         Procenat preventivnih poseta u ukupnom broju poseta kod lekara

·         Obuhvat vakcinacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina.

 Prosečan broj poseta po lekaru u službi opšte medicine na nivou Raškog okruga u 2009.god iznosio je 6975.78 pri čemu  se broj poseta po lekaru se kreće od najmanje 5786.3 u DZ Novi Pazar do najviše 8286.43  u DZ Tutin. 

Prosečan broj poseta po lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu dece na nivou Raškog okruga u 2009.god iznosio je 7203.76  i to od najmanje 6303.67 u DZ Raška do najviše 8715.5  u DZ Kraljevo.

U službi za zdravstvenu zaštitu žena na nivou Raškog okruga u 2009.god. prosečan broj poseta po lekaru iznosio je 6640.75 tako da se prosečan broj poseta po lekaru kreće od najmanje 5522.0 u DZ Vrnjačka Banja do najviše 7776.5  u DZ Tutin.

Prosečan broj poseta po izabranom lekaru u službi medicine rada na nivou Raškog okruga u 2009.god iznosio je 8626.83  i to od najmanje 6445.83 u DZ  Novi Pazar do najviše 11816.67 u DZ Kraljevo (grafikon br.1).

 Grafikon br.1

 

 Udeo preventivnih poseta u ukupnom broju poseta na ukupnom nivou za  Raški okrug 12.34% pri čemu je  najmanji u DZ Vrnjačka Banja 6.18% a najveći u DZ Tutin 23.0%. Posmatrano po službama za nivo okruga najmanji je procenat preventivnih usluga u službi medicine rada svega 3.56%,  potom u službi opšte medicine 3.74%, službi za zdravstvenu zaštitu dece 22.43%, a najveći u službi za zdravstvenu zaštitu žena 58.49% (grafikon br.2).

 

Grafikon br.2

 

Prosečan broj propisanih recepata po lekaru na 100 kurativnih poseta na nivou okruga se kreće od najmanje 1.13 u službi za zdravstvenu zaštitu dece do najviše 8.71 u službi medicine rada.

U službi opšte medicine na nivou okruga bio je 1.48 propisan recept po lekaru na 100 poseta, pri čemu je najmanji broj u DZ Kraljevo 2.93 a najveći u DZ Tutin 24.51 recept po lekaru na 100 poseta. Kada je u pitanju broj uputa za laboratoriju namanja vrednost je u DZ Kraljevo 0.14 a najveća u DZ Tutin 1.31 uputa po lekaru na 100 poseta (okružni prosek 0.068). I broj uputa za specijalističko konsultativne preglede je najveću vrednost imao u DZ Tutin 2.90 a najmanju u DZ Kraljevo 0.25 uput po lekaru na 100 poseta (okružni prosek 0.14). U DZ Kraljevo je napisano najmanje uputa za rendgen po lekaru na 100 poseta-0.02 a najviše ponovo u DZ Tutin 0.37 (okružni prosek 0.017). Slično je i sa uputima za ultrazvuk DZ Tutin 0.48 a najmanje u DZ Kraljevo 0.03 uput po lekaru na 100 poseta (okružni prosek 0.017) (tabela br.1).

 

Tabela br. 1 Prosečan broj propisanih recepata, uputa za laboratoriju, specijalističko konsultativne preglede, rendgen i ultra zvuk po lekaru na 100 poseta u službi opšte medicine

Indikator

DZ Tutin

DZ Raška

DZ Vrnjačka Banja

DZ Kraljevo

DZ Novi Pazar

Nivo razlike

Raški okrug

broj propisanih recepata

24.51

6.80

16.31

2.93

10.35

8.4

1.483

broj uputa za laboratoriju

1.31

0.21

0.70

0.14

0.51

9.4

0.068

broj uputa za specijalističko konsultaivne preglede

2.90

0.96

1.17

0.25

1.02

11.6

0.141

broj uputa za rendgen

0.37

0.17

0.16

0.02

0.14

18.5

0.017

broj uputa za ultrazvuk

0.48

0.11

0.14

0.03

0.10

16.0

0.0167

 

U službi za zdravstvenu zaštitu dece na nivou Raškog okruga napisano je 1.13 recepata, 0.22 uputa za laboratoriju, 0.20 uputa za specijalističko konsultativne preglede, 0.012 uputa za rendgen i 0.016 uputa za ultrazvuk. Posmatrano po domovima zdravlja najmanji broj propisanih recepata po pedijatru na 100 poseta je DZ Novi Pazar 3.0, potom u DZ Kraljevo 3.47 do najviše 15.45 u DZ Tutin. Kada su u pitanju uputi za laboratoriju najveći broj uputa po pedijatru na 100 poseta je u DZ Vrnjačka Banja 2.53, potom 1.71 u DZ Raška do namanje 0.59 u DZ Novi Pazar. Najmanje napisanih uputa za specijalističko konsultativne preglede po pedijatru na 100 poseta je u DZ Kraljevo 0.54, potom DZ Kraljevo 0.71 a naviše u DZ Vrnjačka Banja 2.69. Uputa za rendgen po pedijatru na 100 poseta je bilo najmanje 0.02 u DZ Kraljevo do najviše 0.25 u DZ Tutin; slični su podaci i kada se posmatraju uputi za ultrazvuk (tabela br.2).

 

Tabela br.2 Prosečan broj propisanih recepata, uputa za laboratoriju, specijalističko konsultativne preglede, rendgen i ultra zvuk po lekaru na 100 poseta u službi za zdravstvenu zaštitu dece

Indikator

DZ Tutin

DZ Raška

DZ Vrnjačka Banja

DZ Kraljevo

DZ Novi Pazar

Nivo razlike

Raški okrug

broj propisanih recepata

15.45

10.63

8.39

3.47

3.0

5.15

1.30

broj uputa za laboratoriju

0.70

1.71

2.53

            0.85

0.59

4.28

0.04

broj uputa za specijalističko konsultaivne preglede

1.23

1.41

2.69

0.71

0.54

4.98

0.22

broj uputa za rendgen

0.25

0.21

0.08

0.02

0.03

12.5

0.01

broj uputa za ultrazvuk

0.22

0.10

0.04

0.01

0.08

22

0.02

 

U službi za zdravstvenu zaštitu žena na nivou Raškog okruga napisano je 3.49 recepata, 2.87 uputa za laboratoriju, 1.67 uputa za specijalističko konsultativne preglede, 0.11 uputa za rendgen i 1.96 uputa za ultrazvuk. Posmatrano po domovima zdravlja najmanji broj propisanih recepata po ginekologu na 100 poseta je DZ Kraljevo 6.5, potom u DZ Vrnjačka Banja 16.43 do najviše 46.78 u DZ Tutin. Kada su u pitanju uputi za laboratoriju najveći broj uputa po ginekologu na 100 poseta je u DZ Vrnjačka Banja 34.93, potom 20.36 u DZ Tutin do namanje 3.14 u DZ Raška. Najmanje napisanih uputa za specijalističko konsultativne preglede po ginekologu na 100 poseta je u DZ Novi Pazar 1.98, potom DZ Raška 4.11 a naviše u DZ Vrnjačka Banja 14.06. Uputa za rendgen po ginekologu na 100 poseta je bilo najmanje 0.04 u DZ Kraljevo do najviše 1.60 u DZ Novi Pazar; a kada se posmatraju uputi za ultrazvuk najmanji broj uputa po ginekologu je u DZ Raška 2.39, potom u DZ Novi Pazar 3.61 do najviše u DZ Vrnjačka Banja 20.59 uputa po lekaru na 100 poseta (tabela br.3).

 

Tabela br.3 Prosečan broj propisanih recepata, uputa za laboratoriju, specijalističko konsultativne preglede, rendgen i ultra zvuk po lekaru na 100 poseta u službi za zdravstvenu zaštitu žena

Indikator

DZ Tutin

DZ Raška

DZ Vrnjačka Banja

DZ Kraljevo

DZ Novi Pazar

Nivo razlike

Raški okrug

broj propisanih recepata

46.78

25.21

16.43

6.5

23.90

7.1

3.494

broj uputa za laboratoriju

20.36

6.14

34.93

6.78

17.67

5.7

2.87

broj uputa za specijalističko konsultaivne preglede

13.92

4.11

14.06

6.42

1.98

7.03

1.668

broj uputa za rendgen

0.43

0.81

1.37

0.04

1.60

40

0.114

broj uputa za ultrazvuk

14.45

2.39

20.59

7.21

3.61

8.61

1.96

 

U službi medicine rada gotovo svi posmatrani indikatori imaju nešto više vrednosti u odnosu na vrednosti u ostalim službama na okružnom nivou, tako da je broj propisanih recepata 8.712 po lekaru na 100 poseta, broj uputa za laboratoriju 0.916 za specijalističko konsultativne preglede 1.521, za rendgen 0.221 i ultrazvuk 0.156. U DZ Raška svi lekari specijalisti medicine rada organizaciono su u službi opšte medicine i rade kao izabrani lekari. Posmatrano po domovima zdravlja najmanji broj propisanih recepata po izabranom lekaru u službi medicine rada na 100 poseta je DZ Novi Pazar 23.09, potom u DZ Kraljevo 25.33 do najviše 83.72 u DZ Tutin. Kada su u pitanju uputi za laboratoriju najveći broj uputa po izabranom lekaru u službi medicine rada na 100 poseta je u DZ Vrnjačka Banja 6.41, potom 6.25 u DZ Tutin do namanje 1.7 u DZ Kraljevo. Najmanje napisanih uputa za specijalističko konsultativne preglede po izabranom lekaru u službi medicine rada na 100 poseta je u DZ Kraljevo 2.99, potom DZ Novi Pazar 4.11 a naviše u DZ Tutin 23.11. Uputa za rendgen po izabranom lekaru u službi medicine rada na 100 poseta je bilo najmanje 0.31 u DZ Kraljevo do najviše 2.86 u DZ Tutin; a kada se posmatraju uputi za ultrazvuk najmanji broj uputa po izabranom lekaru u službi medicine rada je u DZ Kraljevo 0.34, potom u DZ Novi Pazar 0.40 do najviše u DZ Tutin 1.63 uputa po lekaru na 100 poseta (tabela br.4).

 

Tabela br.4 Prosečan broj propisanih recepata, uputa za laboratoriju, specijalističko konsultativne preglede, rendgen i ultra zvuk po lekaru na 100 poseta u službi medicine rada

Indikator

DZ Tutin

DZ Vrnjačka Banja

DZ Kraljevo

DZ Novi Pazar

Nivo razlike

Raški okrug

broj propisanih recepata

83.72

47.44

25.33

23.09

5.21

8.712

broj uputa za laboratoriju

6.25

6.41

1.7

2.94

3.77

0.916

broj uputa za specijalističko konsultaivne preglede

23.11

11.38

2.99

4.11

7.72

1.521

broj uputa za rendgen

2.86

1.66

0.31

0.73

9.22

0.221

broj uputa za ultrazvuk

1.63

1.23

0.34

0.40

4.79

0.1566

 

Procenat osoba starijih od 65 godina koji su obuhvaćeni vakcinacijom protiv gripa na nivou Raškog okruga iznosi 21.88% (veći je procenat nego u prethodnoj godini kada je njegova vrednost bila 18.54), pri čemu je najveći obuhvat vakcinacije ove populacije u DZ Tutin 27.9%, potom u DZ Vrnjačka Banja 27.52% a najmanji u DZ Raška 4.74%. Inače, ovaj indikator zavisi od broja distribuiranih vakcina po domovima zdravlja i potrebno je pri raspodeli vakcina voditi računa o udelu populacije starije od 65 godina u ukupnom broju stanovnika (grafikon br.3).

 

Grafikon br.3

 

 

 

UPOREDNI PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA PO SLUŽBAMA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

U oblasti primarne zdravstvene zaštite, osim pokazatelja koji se odnosi na Obuhvat imunizacijom protiv gripa osoba starijih od 65 godina, isti pokazatelji su praćeni za izabranog lekara u svim službam.

 

Prosečan broj poseta po lekaru

Najviše poseta po izabranom lekaru je realizovano u službi medicine rada –8627, a namanje u službi za zdravstvenu zaštitu žena –6641 (grafikon br.1).

 

Prosečan broj recepata na 100 poseta

Najveći broj recepata na 100 poseta izabranom lekaru na Raškom okrugu, napisali su izabrani lekari službe opšte medicine-189.83, a najmanje izabrani ginekolozi-52.13 (grafikon br.4).

 

Grafikon br.4

  

Prosečan broj uputa za laboratoriju

 

Najmanje uputa za laboratorijski pregled na 100 poseta su zahtevali izabrani lekari u službi opšte medicine 8.64 na sto poseta, a najviše izabrani ginekolozi 42.81 na 100 poseta (grafikon br.5).

 

Grafikon br.5

 

Prosečan broj uputa za specijalističko-konsultativni pregled

 

Izabrani ginekolozi su upućivali na konsultativni pregled gotovo 25 na 100 poseta, dok su izabrani pedijatri to činili manje dva puta (grafikon br.6).

 

Grafikon br.6

  

Prosečan broj uputa za rendgen

Najveći broj uputa za rendgen dijagnostiku dali su izabrani lekari u službi medicine rada oko 3 uputa na 100 poseta, a najmanje izabrani pedijatri i to manje od jednog uputa na 100 poseta (grafikon br.7).

 

Grafikon br.7

  

Prosečan broj uputa za ultrazvuk

 

Izabrani ginekolozi su napisali oko 30 uputa za ultrazvuk na 100 poseta, dok su izabrani pedijatri oko jednog uputa na 100 poseta (grafikon br.8).

 

Grafikon br.8

 

 Procenat preventivnih poseta u ukupnom broju poseta

 

Udeo preventivnih poseta u ukupnom broju poseta na ukupnom nivou za  Raški okrug 12.34% pri čemu je  najmanji u DZ Vrnjačka Banja 6.18% a najveći u DZ Tutin 23.0%. Posmatrano po službama za nivo okruga najmanji je procenat preventivnih usluga u službi medicine rada svega 3.56%,  potom u službi opšte medicine 3.74%, službi za zdravstvenu zaštitu dece 22.43%, a najveći u službi za zdravstvenu zaštitu žena 58.49% (grafikon br.2).