Služba opšte medicine i medicine rada

U domovima zdravlja istraživanjem u službi opšte medicine i medicine rada je obuhvaćeno 1105  pacijenta što je 59.6% od ukupno 1854 pacijenata koja su zatražila usluge zaposlenih u ovim službama. Veći procenat anketiranih je osoba ženskog pola 55.9% dok je 44.1% osoba muškog pola. Prosečna starost pacijenata muškog pola je 51.99±15.80 godine a žene su nešto mlađe 49.16±14.85 godine. Najmlađi pacijent je starosti 18 godina a najstariji 87 godine. Kada se posmatra ukupan broj lečenih polovina  (51.0%) anketiranih pacijenata je starosti do 50 godina a 79.5% je do 65 godina starosti.

Najveći procenat anketiranih je oženjenih odnosno udatih-67.1%, potom osobe koje nisu zasnovale bračnu zajednicu –13.7%, zatim su udovci/udovice –11.2%, a najmanje je razvedenih-7.9%. Što se tiče završene škole polovina ispitanika  je sa završenom srednjom školom-47.6%, 20.0% sa višom i visokom, 6.5% bez završene osnovne škole a 25.9% sa završenom osnovnom školom (grafikon br.1).

 

Grafikon br.1

 

Izuzetno loš i loš materijalni položaj  ima 16.7% (za ovu opciju najmanji procenat anketiranih se odlučio u DZ Novi Pazar-10.0% a najviše u DZ Vrnjačka Banja –23.6%),  najveći broj pacijenata je svoj materijalni položaj ocenio kao osrednji 46.1% a 7.4% kao veoma dobar (ovaj se procenat kreće od najmanje 5.6% u DZ Vrnjačka Banja do najviše 10.8% u DZ Tutin) grafikon br.2.

 

Grafikon br 2

 

 

Na pitanje da li imaju stalnog lekara opšte prakse 85.9% ispitanika je odgovorilo da ima, 9.0% ima svog lekara ali ponekad ode i kod drugog,  a 5.1% nema svog stalnog lekara (grafikon br.3). Uporedno je prikazana opredeljenost za stalnog lekara u domovima zdravlja i na okrugu.

 

Grafikon br.3

Na pitanje koliko su puta posetili svog lekara u poslednjih 12 meseci najviše odgovora je bilo 6 i više poseta 47.5%, 25.3% je imalo od 3-5 poseta a 27.1% je svog lekara posetilo dva puta.

Preko tri četvrtine ispitanika smatra da je njegov lekar stručan 92.8%, 6.6% smatra da nije u potpunosti, a samo 0.5% ispitanika su izjavila da njegov lekar nije stručan. Na pitanje da li im se dopada izabrani lekar 89.1% anketiranih je odgovorilo da mu se  dopada njegov lekar, 9.4% je dalo odgovor i da i ne, a 1.5% da im se ne dopada izabrani lekar. 88.7% ispitanika smatra da mu njegov lekar posvećuje dovoljno vremena a 87.1% da mu daje dovoljno informacija o njegovom zdravlju.

Vreme čekanja na pregled za 20.9% pacijenata je dugo, jedna četvrtina je izjavila i da i ne, a 53.7% anketiranih smatra da ne čeka dugo. Najviše ispitanika u službi opšte medicine i medicine rada koji smatraju da dugo čekaju je bilo u DZ Vrnjačka Banja-34.2%, potom DZ Novi Pazar-23.6%, DZ Raška- 19.9%, DZ Kraljevo-17.8% i najmanje u DZ Tutin-15.5%. Kada mu je lekar hitno potreban 87.0% pacijenata još istog dana bude pregledano, 16.4% narednog dana a svega 1.7% dva ili više dana kasnije. Da njegov lekar uvažava mišljenje pacijenta u vezi sa terapijom, laboratorijskim analizama, potrebi upućivanja specijalisti i sl., smatra 76.7% anketiranih a 1.7% da to nije slučaj kad je u pitanju njegov lekar. Više od polovine pacijenata smatra da njegov lekar uvek ozbiljno shvata njegov problem-76.7% a 9.6% je imalo osećaj da njegov lekar nije ozbiljno shvatio njegov problem. Više od tri četvrtine pacijenata može sa svojim lekarom da razgovara i o ličnim problemima kao i o medicinskim-86.8%. Uzimajući u obzir sve navedeno, 85.6% ispitanika je izjavilo da je veoma ili prilično zadovoljno svojim lekarom (na nivou Srbije taj procenat je  neznatno viši 86.5%), a samo 6.7% je nezadovoljno uslugama izabranog lekara (grafikon br.4). Najzadovoljniji radom lekara opšte medicine i medicine rada su anketirani u DZ Tutin-95.2%, potom DZ Novi Pazar-90.6% a najmanje zadovoljnih je u DZ Kraljevo-77.8%.

 

Grafikon br.4

 

Savet o zdravom načinu života  od medicinske sestre 34.7% dobija na šalteru, 32.9% u ambulanti za intervencije, 11.4% u savetovalištu, 7.5% u čekaonici a 13.6% pacijenata je odgovorilo da nigde ne dobijaju savet od medicinske sestre. Zadovoljni ljubaznošću medicinskih sestara je 88.2% anketiranih a svega 2.6% je nezadovoljno. Uzimajući sve pojedinosti rada medicinskih sestara u obzir zadovoljni i veoma zadovoljni njihovim radom je 86.5% ispitanika dok je 6.8% njih nezadovoljno njihovim radom. Posmatrano pojedinačno po domovima zdravlja radom medicinske sestre u službama opšte medicine i medicine rada najzadovoljniji su pacijenti u DZ Tutin-95.2%, potom u DZ Novi Pazar-87.8% a najmanje zadovoljnih je u DZ Vrnjačka Banja-72.2%.

 

Grafikon br.5

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara opšte prakse kreće se od najmanje 3.99±1.36 u DZ Kraljevo  do najviše 4.50±0.85 u DZ Tutin  a prosečna ocena radom medicinske sestre u ovoj službi je najniža takođe u DZ Vrnjačka Banja 4.03±1.14 i najviša u DZ Tutin 4.72±0.61 (tabela br.2).

 

Tabela br.2. Zadovoljstvo korisnika radom lekara i medicinskih sestara u službi    opšte medicine i medicine rada iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo lekarom opšte prakse

Zadovoljstvo medicinskom sestrom u službi opšte medicine i medicine rada

N

`x

SD

N

`x

SD

DZ Kraljevo

365

3.99

1.19

365

4.15

1.17

DZ Novi Pazar

374

4.38

0.91

368

4.29

0.99

DZ Vrnjačka Banja

72

4.03

0.14

72

4.03

0.14

DZ Raška

141

4.08

1.03

141

4.14

0.95

DZ Tutin

147

4.50

0.85

148

4.72

0.61

Raški Okrug

1102

4.22

1.04

1094

4.26

1.04

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara ni prema polu, ni prema bračnom stanju, a da postoji statistički zanačajna razlika u zadovoljstvu radom lekara prema završenoj školi (x˛=33.192, df=12, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti koji imaju srednju i osnovnu školu; prema materijalnom položaju (x˛=69.362, df=16, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti dobrog i srednjeg materijalnog položaja, kao i kod onih pacijenata koji imaju izabranog lekara jer su oni zadovoljniji (x˛=68.904, df=8, p<0.05). Kada se posmatra zadovoljstvo pacijenata radom medicinske sestre postoji statistički značajna razlika u njihovom zadovoljstvu u odnosu na stepen stručne spreme (x˛=21.771, df=12, p<0.05), materijalni položaj (x˛=62.182, df=16, p<0.05)  i u odnosu na opredeljenost za izabranog lekara (x˛=45.110, df=8, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti koji imaju svog lekara a samim tim i medicinsku sestru.