Specijalističko konsultativne službe interne medicine u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga

 

Anketiranje korisnika u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine u bolnicama  je vršeno 24.11.2008.god. kad i u službama primarne zdravstvene zaštite; stopa odgovora je iznosila 88.3% jer je od 213 pacijenata koji su prihvatili da učestvuju u anketiranju anketu popunilo  188 pacijenata.  Za razliku od prethodnog istraživanja u ovoj godini je veći procenta anketiranih osoba muškog pola 51.4% a 48.6% su osobe ženskog pola. Starost pregledanih pacijenata se kreće od 19 do 86 godina sa prosečnom starošću 50.94±16.42 godina (muškarci su prosečne starosti 50.34±17.20 a žene 51.62±15.52) s tim što je polovina anketiranih starosti do 50 godine.

Najveći broj ispitanika su oženjeni odnosno udati 62.3%, potom su pacijenti koji nisu zasnovali bračnu zajednicu –18.6% dok je najmanje udovaca/udovica 12.6% i razvedenih 6.6%. Što se tiče završene škole, nešto više od polovine anketiranih je završio srednju školu – 51.1%, 23.4% je sa završenom osnovnom školom, 6.4% ispitanika ima nezavršenu osnovnu školu i 19.1% je sa završenom višom i visokom školom (grafikon br.31).

  

Grafikon br.31

 

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 26.1% anketiranih što je značajno više nego u prethodnoj godini-12.0%, kao osrednji 57.4% a kao veoma dobar i dobar manje od petine ispitanika-16.5% za razliku od prethodnog istraživanja kada se za ovu opciju odlučila trećina anketiranih pacijenata. Stalnog lekara opšte medicine ima 82.4% anketiranih i to je znatno više nego u 2007.godini-69.5%, 11.7% ima svog lekara ali ponekad ode i kod drugog i 5.9% ispitanika nema svog lekara opšte medicine. Kada posmatramo broj poseta ovoj specijalističkoj službi najveći broj ispitanika je u poslednjih godinu dana u ovoj službi bio 6 i više puta –34.8%, potom su oni oni koji su bili do 2 puta 26.7%, od 3 do 5 puta je bilo 24.1% ispitanika i najmanje onih kojima je ovo prva poseta 14.4% (grafikon br. 32).

 

Grafikon br.32

SB Agens nije prikazana zbog malog broja anketiranih

 

Posetu lekaru u specijalističkoj internističkoj službi 59.5% anketiranih je ostvarilo na osnovu uputa lekara opšte medicine, 9.7% je došlo po uputu drugog lekara specijaliste, isto toliko je primljeno kao hitan slučaj, 11.4% na zahtev istog specijaliste (kontrola i sl.) a 9.7% na lični zahtev (grafikon br.33).

 

Grafikon br.33

SB Agens nije prikazana zbog malog broja anketiranih

 

Više od polovine anketiranih je imalo zakazanu posetu lekaru a 16.8% su došli bez zakazivanja pregleda. Gotovo polovini anketiranih je od dana zakazivanja do dana prijema na pregled prošlo manje od sedam dana-45.1%, do dve nedelje je čekalo 12.5%, 20.7% je čekalo do mesec dana a 11.4% više od mesec dana a kod 10.3% nije bilo zakazanog pregleda. Najveći broj pacijenata je na pregled primljeno za manje od 30 minuta-59.3%, 11.5% je čekalo duže od 30 minuta bez ikakvog objašnjenja, 13.2% je čekalo duže od 30 minuta ali im je objašnjen razlog čekanja dok je 15.7% na pregled čekalo duže od sat vremena. 97.3% anketiranih pacijenata misle da je lekar specijalista stručan, a 85.9% da im posvećuje dovoljno vremena pri pregledu. 80.4% ispitanika je zadovoljno količinom informacija koje dobije od lekara specijaliste. Nakon posete lekaru specijalisti 41.2% anketiranih je dobilo plan terapije i vraćeno svom lekaru, 51.1% je nastavilo lečenje kod istog specijaliste, 6.0% je upućeno drugom lekaru specijalisti i 1.6% je dobilo predlog da se primi na bolničko lečenje.

Radom lekara specijaliste u internističkim službama opštih i specijalnih bolnica sa Raškog okruga zadovoljno je 78.0% anketiranih pacijenata, što je manje nego prethodne godine istraživanja-83.7% kao i na republičkom proseku gde je srednja ocena 4.06; a 10.2% je nezadovoljno dok se za opciju neodlučan izjasnilo 11.8% ispitanika (grafikon br.34).

 

Grafikon br.34

Iz podataka se vidi da su najzadovoljniji pacijenti u specijalističkoj službi SB Merkur ali treba napomenuti da je uzorak anketiranih manji od 30 što se smatra reprezentativnim a SB Agens nije prikazana zbog malog broja anketiranih, svega 4.

Kada je u pitanju rad medicinskih sestara 95.7% anketiranih pacijenata smatra da je medicinska sestra stručno obavila svoj deo posla  i 89.2% je zadovoljno njihovom ljubaznošću.

Veoma zadovoljno i zadovoljno radom medicinske sestre u specijalističkoj službi interne medicine u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga je 86.5% anketiranih pacijenata što je neznatno manje nego prošle godine-88.0% a isto kao republički nivo gde je prosečna ocena 4.16, nezadovolnih je 6.5% i neodlučnih 7.0% od ukupnog broja anketiranih  (grafikon br.35).

 

Grafikon br.35

I ovde se iz podataka vidi da su najzadovoljniji pacijenti u specijalističkoj službi SB Merkur ali treba napomenuti da je uzorak anketiranih manji od 30 što se smatra reprezentativnim a SB Agens nije prikazana zbog malog broja anketiranih, svega 4.

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara specijaliste u internističkim službama opštih i specijalnih bolnica u 2008.god. iznosi 4.00±1.10  a prosečna ocena zadovoljstva radom medicinske sestre u ovoj službi je 4.17±1.03.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara specijaliste u internističkim službama opštih i specijalnih bolnica ni prema polu ni prema bračnom stanju, završenoj školi kao ni prema opredeljenosti za svog lekara opšte medicine, a postoji prema materijalnom položaju (x˛=27.319, df=16, p<0.05). Kada se posmatra zadovoljstvo pacijenata radom medicinske sestre u ovoj službi ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu njihovim radom ni prema jednom od posmatranih parametara.