Specijalističko konsultativne službe interne medicine u domovima zdravlja Raškog okruga

 

I u ovoj godini je  vršeno anketiranje korisnika u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine u domovima zdravlja koji organizaciono imaju ovu službu pri čemu u DZ Vrnjačka Banja nije realizovano anketiranje zbog odsutnosti specijaliste interne medicine. Stopa odgovora je iznosila 76.02% jer je od 271 pacijenta koji su prihvatili da učestvuju u anketiranju 24.11.2008.god. anketu popunilo  245 pacijenata.  Manji procenta anketiranih je osoba muškog pola 45.7% a 54.3% su osobe ženskog pola. Starost pregledanih pacijenata se kreće od 21 do 86 godine sa prosečnom starošću 52.41±14.95 godina (muškarci su prosečne starosti 54.42±15.88 a žene 55.11±14.14) s tim što je polovina anketiranih starosti do 52 godina.

Najveći broj ispitanika su oženjeni odnosno udati 67.8%, potom su pacijenti koji nisu zasnovali bračnu zajednicu-16.1% dok je najmanje udovaca/udovica 12.6% i razvedenih 3.5%. Što se tiče završene škole, nešto iznad polovine anketiranih je završio srednju školu – 47.6%, 31.5% je sa završenom osnovnom školom, 9.8% ispitanika ima nezavršenu osnovnu školu i 11.2% je sa završenom višom i visokom školom (grafikon br.18).

 

Grafikon br.18

 

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 20.3% anketiranih što je više nego prethodne godine-16.7%, kao osrednji 49.0% a kao veoma dobar i dobar skoro trećina ispitanika-30.8%. Stalnog lekara opšte medicine ima 90.1% anketiranih, 2.8% ima svog lekara ali ponekad ode i kod drugog a 7.0% ispitanika nema svog lekara opšte medicine. Kada posmatramo broj poseta ovoj specijalističkoj službi najveći broj ispitanika je u poslednjih godinu dana internistu posetio šest i više puta –32.9%, potom do dva puta -23.8%, od 3 do 5 puta bilo je 23.1%,  a najmanje je onih kojima je ovo bila prva poseta 20.3% (grafikon br.19).

 

Grafikon br.19

 

Posetu lekaru u specijalističkoj internističkoj službi 55.9% anketiranih je ostvarilo na osnovu uputa lekara opšte medicine, 10.5% je došlo po uputu drugog lekara specijaliste, 5.6% je primljeno kao hitan slučaj, 14.0% na zahtev istog specijaliste (kontrola i sl.) a manje od petine –14.0% na lični zahtev (grafikon br.20).

 

Grafikon br.20

 

Manje od polovine anketiranih je imala zakazanu posetu lekaru a 53.8% su došli bez zakazivanja pregleda. Za 44.9% anketiranih je od dana zakazivanja do dana prijema na pregled prošlo manje od sedam dana, do dve nedelje je čekalo 5.1%, 0.7% je čekalo do mesec dana a 2.2% više od mesec dana i kod 47.1% nije bilo zakazanog pregleda  (grafikon br.21).

 

Grafikon br.21

               

 

Najveći broj pacijenata je na pregled primljeno za manje od 30 minuta –90.2%, 0.7% je čekalo duže od 30 minuta bez ikakvog objašnjenja, 5.6% je čekalo duže od 30 minuta ali im je objašnjen razlog čekanja dok je 3.5% na pregled čekalo duže od sat vremena. 97.9% anketiranih pacijenata misle da je lekar specijalista stručan, a 98.6% da im posvećuje dovoljno vremena pri pregledu. 96.5% ispitanika je zadovoljno količinom informacija koje dobije od lekara specijaliste. Nakon posete lekaru specijalisti 52.4% anketiranih je dobilo plan terapije i vraćeno svom lekaru, trećina je nastavila lečenje kod istog specijaliste, 9.1% je upućeno drugom lekaru specijalisti i 4.9% je dobilo predlog da se primi na bolničko lečenje.

Radom lekara specijaliste zadovoljno je 90.2% anketiranih pacijenatašto je više nego u prethodnoj godini-83.3% a takođe više nego ina republičkom nivou gde je prosečna ocena 4.26, 7.0% je veoma nezadovoljno dok se za opciju neodlučan izjasnilo 2.8% ispitanika (grafikon br.22). Najveći procenat zadovoljnih pacijenata radom specijaliste je u DZ Tutin 100% a najmanji u DZ Raška 78.8%

  

Grafikon br.22

 

Kada je u pitanju rad medicinskih sestara 99.3% anketiranih pacijenata smatra da je medicinska sestra stručno obavila svoj deo posla  i isto toliko je zadovoljno njihovom ljubaznošću.

Veoma zadovoljno i zadovoljno radom medicinske sestre u specijalističkoj službi interne medicine u na Raškom okrugu je 94.4% anketiranih pacijenata što je više nego u prošloj godini 90.5% i takođe više nego na republičkom nivou gde je prosečna ocena 4.36 (grafikon br.23). Najveći procenat zadovoljnih radom medicinske sestre u ovoj službi je u DZ Kraljevo 94.2% a najmanji u DZ Novi Pazar 79.0%.

 

Grafikon br.23

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara specijaliste na Raškom okrugu u 2008.god. iznosi 4.40±1.07,  a prosečna ocena zadovoljstva radom medicinske sestre u ovoj službi je 4.33±0.94 što je takođe slično kao ocena od okružnog proseka 4.54±0.89 (tabela br.5).

 

 

Tabela br.5. Zadovoljstvo korisnika radom lekara specijaliste i medicinske  sestre u specijalističkoj službi  iskazane prosečnom ocenom

 

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom lekara specijaliste

Zadovoljstvo radom medicinske sestre

N

`x

SD

N

`x

SD

DZ Kraljevo

90

4.51

0.99

89

4.47

1.05

DZ Raška

33

3.85

1.35

33

4.52

0.57

DZ Tutin

20

4.80

0.41

20

4.90

0.31

Raški Okrug

143

4.40

1.07

142

4.54

0.89

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji ni prema polu, bračnom stanju, materijalnom položaju, a da postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara  prema opredeljenosti za svog lekara opšte medicine (x˛=17.126, df=6, p<0.05).

Kada se posmatra zadovoljstvo radom medicinske sestre u ovoj službi ne postoji statistički značajna razlika ni prema polu, ni prema bračnom stanju, materijalnom položaju kao ni prema opredeljenosti za svog lekara opšte medicine.