Stomatološka zdravstvena zaštita

  

U stomatološkoj službi dobijen je odgovor od 245 pacijenata od kojih je 52.7% osoba ženskog pola, 47.3% su muškarci. Starost se kreće od 19 do 85 godina, pri čemu je 87.0% starosti do 65 godina. Prosečna starost anketiranih u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu je 45.13±15.50 godine.

Od ukupno anketiranih najveći broj je u zasnovanoj bračnoj zajednici 63.0%, potom neoženjenih/neudatih je 22.2%,  a najmanje je razvedenih 7.8% i udovaca/udovica 7.0%. Što se tiče završene škole najveći deo anketiranih ima završenu srednju školu 55.6%, sa završenom osnovnom školom je 14.0%, višom i visokom stručna sprema 26.3% a bez škole 4.1% (grafikon br.13).

 

Grafikon br.13

 

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 19.2% anketiranih što je nešto više nego u prošlom istraživanju (ovakav odgovor tada je dalo 13.7% ispitanika), najveći broj smatra da je osrednjeg imovnog stanja 48.0%, a dobro i izuzetno dobro materijalno stanje ima 32.8% ispitanika. Svog stalnog stomatologa ima 62.4% pacijenata što je više nego u prethodnoj godini, 20.0% najčešće ide kod jednog ali ponekad ode i kod drugog zubara dok 17.6% ispitanika nema svog stomatologa (grafikon br.14).

  

Grafikon br.14

 

Do dve posete stomatologu imalo je 42.4% pacijenata, između 3 i 5 posete 34.7% i 22.9% je šest i više puta dolazilo svom stomatologu. Najveći broj ispitanika je izjavio da mu se, kao osoba, dopada stomatolog kod kojeg ide 89.0%, 8.6% je izjavilo da im se stomatolog i dopada i ne, a svega 2.4% je izjavilo da mu se ne dopada. 97.1% pacijenata smatra da je njihov stomatolog stručan. Vreme koje mu posvećuje njegov stomatolog 94.7% anketiranih procenjuje da je dovoljno, a 90.2% da dobija zadovoljavajuću količinu informacija o stanju zdravlja usta i zuba. Ako im je hitno potreban stomatolog 86.1% ispitanika je izjavilo da već istog dana može obaviti pregled. Kada se analizira vreme čekanja, 10.2% ispitanika smatra da je dugo što je manje nego prošle godine-12.0%, za 22.5% vreme čekanja je i dugo i ne a 67.2% smatra da ne čeka dugo (grafikon br.15).

  

Grafikon br.15

 

Radom stomatologa je veoma zadovoljano i zadovoljno 88.9% anketiranih pacijenta  što je nešto više nego u 2007.godini-88.0% a takođe više od proseka za nivo države koji iznosi 87.8% (grafikon br.16.).  Najzadovoljniji su anketirani u DZ Vrnjačka Banja 96.5% a najmanje zadovoljnih je u DZ Novi Pazar 77.1%.

 

 

Grafikon br.16

 

Savete o nezi i zdravlju zuba od stomatološke sestre ne dobija nigde 9.8% ispitanika, a od onih koji dobijaju savete najveći broj ih čuje u lekarskoj ordinaciji 79.6%, a potom na šalteru 6.9%. Ljubaznošću stomatološke sestre zadovoljno je 96.3% ispitanika. Veoma zadovoljnih i zadovoljnih radom stomatološke sestre je 94.3% od ukupnog broja anketiranih pacijenata što je takođe bolje od proseka Republike 89.2% kao i od rezultata u prethodnoj godini – 91.3%, 1.6% je ni zadovoljno/ni nezadovoljno i 4.1% je nezadovoljno njihovim radom (grafikon br.17). Najveći procenat pacijenata zadovoljnih radom stomatologa je u DZ Tutin (100%), DZ Vrnjačka Banja (96.6%) a najmanji procenat zadovoljni je u DZ Novi Pazar 87.6%.

  

Grafikon br.17

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom stomatologa na Raškom okrugu u 2008.god. iznosi 4.28±1.04 a prosečna ocena zadovoljstva radom medicinske sestre u ovoj službi je 4.50±0.87 (tabela br.4).

 

Tabela br.4. Zadovoljstvo korisnika radom stomatologa i stomatološke sestre    iskazane prosečnom ocenom

 

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom stomatologa

Zadovoljstvo radom stomatološke sestre

N

`x

SD

N

`x

SD

DZ Kraljevo

134

4.36

1.02

134

4.57

0.69

DZ Novi Pazar

48

3.92

1.18

48

4.38

1.20

DZ Vrnjačka Banja

29

4.48

0.57

29

4.31

0.81

DZ Raška

25

4.32

1.11

25

4.52

1.12

DZ Tutin

9

4.22

1.30

9

4.67

0.50

Raški Okrug

245

4.28

1.04

245

4.50

0.87

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom stomatologa ni prema polu, ni prema bračnom stanju, u odnosu na završenu školu u odnosu na materijalni položaj a postoji kod onih pacijenata koji imaju izabranog lekara jer su oni zadovoljniji (x˛=16.952, df=8, p<0.05). Kada se posmatra zadovoljstvo pacijenata radom medicinske sestre ne postoji statistički značajna razlika u njihovom zadovoljstvu u odnosu na pol, bračno stanje, završenu školu, materijalni položaj kao ni u odnosu na opredeljenost za izabranog stomatologa.