Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

 

U službi za zdravstvenu zaštitu dece podeljeno je 681 upitnika, vraćeno 528 upitnika što čini stopu odgovora od 77.5%. U 65.3% majke su dolazile sa decom koja su imala potrebu za lečenjem i njihova prosečna starost je iznosila 33.24±7.95 godina. 35.5% dece je dolazilo sa očevima koji su nešto starije godišnje dobi od 35.44±8.11 godine. Najmlađi roditelj je imao 18 godine a polovina roditelja je starosti do 34 godina.

Nešto više od polovine roditelja ima završenu srednju školu-59.0%, a zatim su roditelji sa višom i visokom školskom spremom-21.8% i najmanje je roditelja sa osnovnom školom 13.0% i nezavršenom osnovnom školom 6.1%. Svoj materijalni položaj 3.2% anketiranih je ocenilo kao veoma loš, 4.2% ispitanika je ocenilo kao loš, osrednji je kod polovine anketiranih, dobar 36.6% i veoma dobar materijalni položaj ima 8.8% (grafikon br.6).

 

Grafikon br.6

 

Nešto više od polovine ispitanih roditelja ima dvoje dece-55.0%, jedno dete ima četvrtina ispitanika 25.0% a troje 15.6% anketiranih roditelja, dok četvoro i više dece ima 4.5% ispitanika.

Starost deteta koje je dovedeno na pregled se kreće starosti od manje od jedne godine do 21 godina. Do starosti od sedam godina je 56.3% dovedene dece a do 16 godina je 93.8% pregledane dece.

Stalnog pedijatra ima 72.1% ispitanika, 10.1% nema a 17.7% ima ali ponekad odvede dete i kod drugog lekara.

Broj poseta u prethodnih dvanaest meseci  kod 35.4% ispitanika je od 3 do 5, do 2 je kod trećine ispitanika 30.8% je bilo 6 i više puta kod pedijatra.

Najveći procenat anketiranih roditelja smatra da pedijatar posvećuje dovoljno vremena njegovom detetu-84.4%. Dovoljno informacija o zdravstvenom stanju i nezi svog deteta dobija uvek 81.9% roditelja a 2.5% nije zadovoljno sa količinom informacija. Trećina pacijenata ne čeka dugo na prijem u ordinaciju-35.0%, dok je za nešto malo više od trećine 39.0% vreme čekanja dugo (grafikon br. 7). Najviše je roditelja koji misle da čekaju dugo u DZ Kraljevo 52.1% a najmanje u DZ Tutin 1.9%.

 

Grafikon br.7

 

Kada je pedijatar hitno potreban 88.9% roditelja je izjavilo da već istog dana može da dođe do lekara, 9.0% roditelja je izjavio da do pedijatra može doći sutradan a samo 11 roditelja-2.1% nakon dva ili više dana.

Više od polovine roditelja nije nikada imao osećaj da pedijatar nije ozbiljno shvatio njegov problem sa detetom-77.5% dok je 11.5% imalo takav utisak a 10.7% nisu mogli da se sete.

80.0% roditelja je veoma zadovoljno ili zadovoljno sa radom pedijatra kod kojeg vodi svoje dete što je nešto niže od republičkog proseka koji iznosi 84.9%, 13.7% je ni zadovoljno ni nezadovoljna a 6.3% je nezadovoljno sa njihovim radom (grafikon br.8). Najzadovoljniji su anketirani roditelji u DZ Tutin-100.0%, a najmanje zadovoljnih je u DZ Kraljevo-69.0%.

 

Grafikon br.8

 

 

Nešto više od četvrtine anketiranih roditelja ne dobija nigde savete o nezi deteta od strane medicinske sestre, 34.9% dobija savete od strane medicinske sestre u savetovalištu, 21.9% u ambulanti za intervencije, 12.0% na šalteru i 4.2% u čekaonici. Ljubaznošći pedijatrijske sestre je zadovoljno 77.1% anketiranih roditelja a 4.0% nije. Zadovoljstvo radom medicinske sestre pozitivno je ocenilo 80.9% ispitanika (u republici taj procenat je 83.3%), 14.5% je ni zadovoljno ni nezadovoljano a 4.6% je nezadovoljno njihovim radom (grafikon br.9). Najzadovoljniji radom pedijatrijske sestre su roditelji u DZ Tutin 10.0%, a najmanje zadovoljnih je u DZ Kraljevo 69.9%.

 

Grafikon br.9

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom pedijatra kreće se od najmanje 3.79±1.05 u DZ Kraljevo  do najviše 4.85±0.36 u DZ Tutin  a prosečna ocena radom medicinske sestre u ovoj službi je najniža takođe u DZ Kraljevoa 3.84±0.95 i najviša u DZ Tutin 4.78 ±0.42 (tabela br.3).

 

Tabela br.3. Zadovoljstvo korisnika radom pedijatra i pedijatrijske sestre u službi    iskazane prosečnom ocenom

  

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom pedijatra

Zadovoljstvo pedijatrijskom sestrom

N

`x

SD

N

`x

SD

DZ Kraljevo

290

3.79

1.05

289

3.84

0.95

DZ Novi Pazar

31

4.10

0.91

30

4.37

0.61

DZ Vrnjačka Banja

29

4.07

0.80

31

3.87

0.72

DZ Raška

120

4.30

0.83

120

4.45

0.77

DZ Tutin

54

4.85

0.36

54

4.78

0.42

Raški Okrug

524

4.05

0.99

524

4.11

0.91

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom pedijatra prema Materijalnom stanju i prema bračnom stanju, a postoji  prema završenoj školi (x˛=22.498, df=12, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti sa srednjom, višom i visokom školom, prema polu (x˛=21.865, df=8, p<0.05)  gde su zadovoljnije majke, kao i kod onih pacijenata koji imaju izabranog lekara jer su oni zadovoljniji (x˛=68.981, df=8, p<0.05). Kada se posmatra zadovoljstvo pacijenata radom medicinske sestre postoji statistički značajna razlika u njihovom zadovoljstvu u odnosu na materijalni položaj (x˛=33.692, df=16, p<0.05)  i u odnosu na opredeljenost za izabranog lekara (x˛=37.002, df=8, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti koji imaju svog lekara a samim tim i medicinsku sestru.