Bolničke službe opštih i specijalnih bolnica (osim dečjeg odeljenja i psihijatrijskog odeljenja)

  

Od 608 anketiranih pacijenta koja su koristila bolničku zdravstvenu zaštitu u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga od 07.  do 11. decembra, upitnik su popunila 460 pacijenta 60.3% su osobe ženskog pola; starost ispitanika je od 15 do 86 godine pri čemu je 65.0% starosti do 65 godina. Prosečna starost ispitanika je 52.64±19.25 godina, pri tome su muškarci (57.55±17.62 godina) nešto stariji od žena 49.06±19.65 godina, što je i za očekivati jer je anketiranje rađeno i na ginekologiji gde se hospitalizuju žene radi porođaja, a koje su mlađe starosne dobi. Od ukupnog broja hospitalizovanih lica u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga, najveći procenat je lečenih na hirurškim odeljenjima-41.5%, potom na internom-27.4% i najmanje na rehabilitaciji-10.9%.

Srednja stručna sprema je najzastupljenija kod anketiranih sa 45.0%, potom osnovna škola 26.9% a viša i visoka sa 17.9% je na trećem mestu a najmanje je pacijenata sa nezavršenom osnovnom školom 10.3%. Svoj materijalni položaj kao izuzetno loš i loš je ocenilo je 11.0% anketiranih što je znatno više nego u prethodnoj godini kada je bilo 8.0%, kao osrednji skoro polovina anketiranih a kao dobar 35.7% i izuzetno dobar 7.3% (a bilo 10.1%).

U toku procedure prijema i otpusta pacijenata iz bolnice, anketirani su najnezadovoljniji dužinom čekanja na šalteru, potom objašnjenjem same procedure prijema u bolnicu a najzadovoljniji ljubaznošću osoblja i vremenom koje prođe od prijema u bolnicu do smeštaja u sobu (tabela br.23).

 

Tabela br.23 Zadovoljstvo pacijenata tokom prijema i otpusta iz bolnice

 

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Prosečna ocena

Opšti utisak o proceduri prijema

1.1%

1.1%

6.8%

48.0%

43.0%

4.31

Ljubaznost osoblja

1.3%

0.0%

6.3%

36.0%

56.3%

4.46

Vreme čakanja na šalteru

1.8%

3.3%

9.0%

42.2%

43.7%

4.23

Objašnjenje procedure tokom prijema

1.8%

1.8%

7.5%

43.2%

45.8%

4.30

Vreme do smeštaja u sobu

1.3%

0.7%

4.6%

41.1%

52.3%

4.42

Opšti utisak prilikom otpusta

0.7%

0.7%

5.5%

41.4%

51.9%

4.43

 

Analizom pitanja koji se odnose na informisanost pacijenta uočava se da visok stepen upućenosti pacijenata o njihovim pravima i dužnostima u toku boravka na odeljenju, mada još uvek četvrtina pacijenata ne zna na koji način može da uputi prigovor ili žalbu u slučaju  nezadovoljstva (tabela br.24).

 

Tabela br.24 Informisanost pacijenata o pravima i dužnostima u toku boravka u bolnici

Pitanje

Da

Ne

Pravo na saglasnost za predloženu proceduru

87.2%

12.8%

Dužnost pacijenata na odeljenju

87.3%

12.7%

Način prigovora i žalbi u slučaju nezadovoljstva

74.5%

25.5%

 

Zadovoljstvo pacijenata radom medicinskih sestara se prati kroz više aspekata i rezultati pokazuju visok stepen zadovoljtva uslugama medicinskih sestara u bolnicama Raškog okruga (grafikon br.21). Prosečna ocena opštim zadovoljstvom sestrinske nege u toku boravka u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga je 4.56 i ista je prosečnoj oceni na nivou Republike Srbije.

 

Grafikon br.21

Posmatranje različitih aspekata zadovoljstva uslugama lekara tokom boravka u bolnici primećuje se visok stepen zadovoljstva lečenih, pri čemu su pacijenti najmanje zadovoljni objašnjenjem testova, procedura, tretmana i rezultata, a najviše su zadovoljni poštovanjem i ljubaznošću od strane lekara (tabela br.25). Prosečna ocena opštim zadovoljstvom uslugama lekara tokom boravka u bolnicama Raškog okruga je neznatno niža od republičkog proseka i iznosi 4.52 dok je u Republici Srbiji 4.55.

 

Tabela br.25 Zadovoljstvo korisnika uslugama lekara tokom boravka u bolnicama Raškog okruga

 

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Prosečna ocena

Spremnost da daju odgovore na pitanja

1.8%

1.5%

4.8%

36.6%

55.3%

4.42

Objašnjenje testova, procedura, tretmana i rezultata

1.1%

2.4%

7.7%

36.0%

52.7%

4.37

Poštovanje i ljubaznost

1.5%

0.9%

5.0%

31.9%

60.6%

4.49

Sposobnost dijagnostikovanja zdravstvenih problema

1.5%

1.8%

5.1%

34.7%

56.9%

4.44

Temeljitost u ispitivanju

1.8%

1.5%

6.4%

34.0%

56.4%

4.42

Uspešnost lečenja

1.1%

1.3%

5.9%

34.5%

57.1%

4.45

Uputstva pri otpustu

1.5%

0.9%

6.0%

34.7%

57.0%

4.45

Opšte zadovoljstvo uslugama lekara

1.1%

1.1%

4.6%

31.3%

61.8%

4.52

 

 

Kad se posmatra zadovoljstvo pruženim uslugama dijagnostike i terapije, bolnički lečeni pacijenti su najzadovoljniji uslugama laboratorije koje su i najviše korišćene. Korisnici su najmanje zadovoljni uslugama fizikalne terapije, ali ovu uslugu nije koristila gotovo polovina anketiranih i procenat nezadovoljnih je svega 1.6%. Opšte zadovoljstvo ovim uslugama je 83.7% a nezadovoljnih korisnika je samo 2.0% (tabela br.26)

 

Tabela br.26 Zadovoljstvo korisnika uslugama dijagnostike i terapije tokom boravka u bolnicama Raškog okruga

Vrsta usluge

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Nisam koristio/la

Laboratorija

1.1%

0.7%

4.9%

35.9%

43.8%

13.6%

Kardiologija

2.0%

1.6%

4.8%

27.6%

38.5%

25.6%

Radiologija

0.9%

0.7%

3.6%

29.6%

37.9%

27.3%

Fizikalna medicina

1.1%

0.5%

3.8%

28.0%

25.5%

41.1%

Opšte zadovoljstvo uslugama dijagnostike

1.1%

0.9%

4.9%

34.3%

49.4%

9.4%

 

Što se tiče zadovoljstva korisnika uslugama ishrane, pacijenti koji su ležali u opštim i specijalnim bolnicama Raškog okruga su zadovoljniji ovom uslugom nego što je to na nivou Republike Srbije, jer prosečna ocena opštim zadovoljstvom uslugama ishrane kod nas iznosi 4.16 a republički prosek je 4.07 (tabela br.27). Posmatrajući različite aspekte zadovoljstva ovom uslugom pacijenti su imali najviše primedbi na ukus hrane a najzadovoljniji su vremenom serviranja hrane.

 

Tabela br.27 Zadovoljstvo korisnika uslugama ishrane utokom boravka u bolnicama Raškog okruga

 

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Vreme serviranje hrane

1.1%

2.2%

7.4%

54.0%

35.2%

Način serviranja hrane

1.3%

1.8%

9.6%

50.9%

36.4%

Ukus hrane

2.4%

4.2%

14.1%

48.0%

31.3%

Temperatura hrane

1.3%

2.0%

9.9%

52.4%

34.4%

Količina hrane

2.6%

3.3%

10.4%

49.8%

33.9%

Raznovrsnost hrane

2.2%

5.0%

11.6%

46.1%

35.1%

Odgovarajuća dijeta

1.3%

3.5%

10.2%

51.0%

33.9%

Opšte zadovoljstvo uslugama ishrane

1.5%

2.6%

10.4%

49.0%

36.4%

 

Kada se posmatra zadovoljstvo korisnika uslovima smeštaja u bolnicama okruga, prosečna ocena zadovoljstva smeštajem iznosi 4.24 i nešto je veća od prosečne ocene na nivou države koja iznosi 4.18. Posmatrano pojedinačno po praćin aspektima smeštaja pacijenti su najzadovoljniji čistoćom sobe a najnezadovoljniji udobnošću kreveta (tabela br.28).

 

Tabela br.28 Zadovoljstvo korisnika uslugama smeštaja tokom boravka u bolnicama Raškog okruga

 

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Udobnost kreveta

3.3%

6.6%

12.5%

47.1%

30.5%

Čistoća sobe

2.4%

2.4%

6.8%

46.6%

41.8%

Temperatura u sobi

2.0%

3.5%

6.4%

48.2%

39.9%

Oprema sobe

2.7%

2.7%

7.8%

49.9%

37.0%

Čistoća toaleta

6.4%

4.4%

8.8%

43.7%

36.7%

Opšte zadovoljstvo smeštajem

2.0%

2.2%

7.3%

47.2%

41.3%

 

Organizacijom poseta u bolnicama Raškog okruga nezadovoljno je nešto iznad 8% korisnika što je manje od republičkog proseka gde je nezadovoljan svaki deseti pacijent (tabela br.29).

 

Tabela br.29 Zadovoljstvo korisnika organizacijom poseta u bolnicama Raškog okruga

 

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Vreme poseta

3.8%

4.5%

9.1%

54.1%

28.5%

Dužina poseta

3.4%

4.6%

9.9%

52.2%

30.0%

Broj poseta

4.1%

4.3%

10.6%

52.0%

29.0%

 

U celini zadovoljni i veoma zadovoljno radom bolnice gde su završili lečenje bilo je 90.8% anketiranih što je za 1.3% više nego u prethodnoj godini ali je manje nego na nivou Srbije – 91.6%, veoma nezadovoljno  i nezadovoljno je 3.1% što je više nego na nivou države gde iznosi 1.6%, a ni zadovoljnih ni nezadovoljnih je bilo 6.2% od ukupnog broja lica koji su dali odgovor na ovo pitanje. Najzadovoljniji među anketiranim su pacijenti u Specijalnoj bolnici za lečenje progresivnih mišićnih i neuromišićnih bolesti Novi Pazar, SB Agens Mataruška banja i SB za interne bolesti Vrnjačka Banja gde je 100.0% anketiranih zadovoljno i veoma zadovoljno bolničim lečenjem a najmanje u OB Novi Pazar 82.3% (grafikon br.22).

 

Grafikon br.22

Ako posmatramo po oblastima najveći stepen zadovoljstva bolničkim lečenjem pokazali su pacijenti lečeni na rehabilitaciji 96.0% potom na internim odeljenjima odeljenjima 92.0% a najmanji pacijentkinje lečene na ginekologiji 85.9% (grafikon br.23).

 

 

Grafikon br.23

 

Što se tiče rezultata na republičkom nivou, prosečna ocena zadovoljstva korisnika je 4.33 što je neznatno više nego prosek u ustanovama Raškog okruga koji iznosi 4.30 (tabela br.30).

 

Tabela br.30 Zadovoljstvo korisnika bolničkim lečenjem iskazana prosečnom ocenom

Odeljenje

Raški okrug

Republika Srbija

Interno

4.47

4.34

Hirurško

4.32

4.41

Ginekologija i akušerstvo

4.04

4.14

Rehabilitacija

4.32

4.33

UKUPNO

4.30

4.33

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu bolničkim lečenjem prema polu (x˛=17.643, df=4, p<0.05) gde su zadovoljnije osobe muškog pola a ne postoji  prema obrazovanju, kao ni prema materijalnom položaju. Što se tiče zadovoljstva korisnika u odnosu na odeljenje na kojem su lečeni postoji visoko statistički značajna razlika (x˛=38.704, df=12, p<0.05) gde su najzadovoljniji korisnici lečeni na odeljenjima rehabilitacije, odnosno u Specijalnim bolnicama Raškog okruga i na internim odeljenjima.