Pregled rezultata ispitivanja zadovoljstva porodilja sa teritorije raškog okruga u anketi  “zdravstvene službe naklonjene porodiljama” u 2009.godini

 

UVOD

Zavod za javno zdravlje Kraljevo, u skladu sa svojom koordinativnom ulogom u okviru unapređenja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, je u decembru mesecu 2008.god. dobio zadatak da sprovede istraživanje o zadovoljstvu porodilja pruženim uslugama tokom trudnoće, porodjaja i u periodu babinja.  Inicijativa o sprovođenju ovog istraživanja je pokrenuta od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije koje je upoznato sa brojnim reakcijama porodilja putem medija na tretman u porodilištima širom Republike Srbije (veb sajt “Majka hrabrost”, dnevna štampa, blogovi).  Takođe su uputile peticiju Ministarstvu zdravlja sa zahtevom da se oformi Radna grupa koja će se baviti rešavanjem najvećih problema u srpskim porodilištima:

  1. Ponašanje zaposlenih u porodilištima,
  2. Zastareli i nehumani bolnički protokoli,
  3. Korupcija.

U toku novembra prošle godine održano je više sastanaka predstavnika Ministarstva zdravlja, korisnica i Instituta za javno zdravlje Srbije na kojima je definisana metodologija istraživanja i sadržaj anketnog upitnika za porodilje. Takođe je 27. novembra održan Okrugli sto “Zdravstvene službe naklonjene porodiljama” na kome su prisustvovali načelnici i glavne sestre svih porodilišta u zemlji i pri tome upoznati sa sadržajem peticije porodilja, identifikovanim problemima i predlozima za poboljšanje uslova u porosilištima Srbije. Tom prilikom im je predstavljen upitnik, metod istraživanja i odlučeno da se isto sprovodi šest meseci sa mesečnim izveštavanjem rezultata, a da se mere korekcije preduzimaju prema rezultatima analize upitnika.

U toku meseca decembra prošle godine, sva porodilišta su dobila uputstvo da zdravstveni radnici u porodilištima nose identifikacione bedževe sa imenom i funkcijom koju obavlja u porodilištu.

Naknadnom odlukom Ministarstva zdravlja anketiranje o zadovoljstvu porodilja pruženim uslugama tokom trudnoće, porodjaja i u periodu babinja će se realizovati do decembra meseca 2009.godine, i od marta meseca distribucija i prikupljanje anketa se vrši isključivo preko službe polivalentne patronaže.

Cilj rada je da se sagleda stepen zadovoljstva porodilja kao i faktori koji utiču na njihovo nezadovoljstvo.

U radu je primenjen deskriptivo analitički metod rada, a kao izvor podataka korišćene su ankete dobijene od strane službe polivalentne patronaže domova zdravlja sa Raškog okruga.

 

REZULTATI

U 2009.god. je iz tri porodilišta sa okruga pristiglo 1616 anketa što čini procenjenu stopu odgovora od oko 42.3%, što je bolja stopa odgovora nego za nivo republike (36%).

Demografske karakteristike porodilja: Prosečna starost porodilja je slična u oba meseca istraživanja i iznosi 27.34±5.27 godine, najmlađa porodilja je starosti 15 godina, a najstarija 47 godina. Slični rezultati su i na nivou republike, gde je prosečna starost porodilja 27.9 (min. 15, maks. 51, SD 5.3).

Najveći procenat anketiranih porodilja ima srednju stručnu spremu 55.3% a najmanje je sa nepotpunom osnovnom školom 3.4% (grafikon br.1).

Grafikon br.1

Karakteristike porođaja: U proseku u prošloj godini broj porođaja po redu je 1.86 (SD=0.92, min=1, max=6). Prvi porođaj po redu je imalo u 41.8% anketiranih porodilja, drugi 36.6%, treći 16.6%, četvrti 3.7%, peti 1.0% i šesti 0.3% porodilja.

Prirodni porođaj je najzastupljeniji način porođaja kod anketiranih porodilja-78.5% a potom carski rez-19.3%, dok je porođaj prirodnim putem sa epiduralnom anestezijom primenjen u svega 1.3% porođaja (tabela br.1).

Tabela br.1 – Način porođaja anketiranih porodilja

Način porođaja

 2009.g. Raški okrug

 2009.g. Republika Srbija

Prirodnim putem

78.5%

69.2%

Prirodnim putem sa epiduralnom anestezijom

1.3%

5.7%

Prirodnim putem sa vakumom

0.5%

1.3%

Prirodnim putem sa forcepsom

0.3%

0.5%

Carskim rezom

19.3%

23.3%

 

Prava pacijenata: Sa svojim pravima iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti je upoznato oko polovine anketiranih porodilja (51.4%), delimično je upoznata svaka treća porodilja, a svaka deseta porodilja nije upoznato sa svojim pravima. Kad je u pitanju poznavanje načina žalbe/prigovora rezultati analize anketa da je 54.8% porodilja je upoznato sa načinom žalbe/prigovora na okrugu. 

Priprema porodilje od izabranog ginekologa: Preko polovine porodilja je zadovoljno dobijenim informacijama u toku trudnoće u domovima zdravlja o nezi i ishrani u trudnoći, porođaju i nezi i ishrani bebe, a nešto više od petine korisnica nije zadovoljno količinom dobijenih informacija 21.6%, dok  svaka četvrta ispitanica raspolaže sa delimičnim informacijama o ovim pitanjima.

 

Uslovi smeštaja u porodilištu

Tabela br.2 - Srednja ocena o uslovima smeštaja

 

2009. Raški okrug

2009. Republika Srbija

Zadovoljstvo higijenom prostorija, učestalošću zamene spavaćica i posteljina

3.74

3.51

Zadovoljstvo higijenom i opremljenošću toaleta

3.20

3.27

Zadovoljstvo udobnošću sobe

3.72

3.75

Zadovoljstvo ishranom u bolnici

3.55

3.24

Posmatrajući srednje ocene o uslovima smeštaja primećuje se da su ocene veoma slične kao i na nivou republike.

 

Zadovoljstvo pruženim uslugama

Tabela br.3-Srednje ocene pruženim uslugama

 

2009. Raški okrug

2009. Republika Srbija

Zadovoljna sam tretmanom u toku priprema za porođaj

4.18

4.29

Akušer/ginekolog je pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja

4.48

4.34

Akušer/ginekolog me je upoznao sa planom porođaja, predstojećim procedurama i intervencijama i dala sam saglasnost na iste

4.36

4.04

Akušer/ginekolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovor na moja pitanja

4.36

4.06

Babica pri prijemu, za vreme porođaja i boravka u bolnici bila ljubazna  i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja

4.40

4.32

Zadovoljna sam učešćem babice tokom celog porođaja

4.49

4.43

Babica mi je posvetila dovoljno vremena, pružila mi je dovoljno informacija i dala odgovore na moja pitanja

4.31

4.24

Pedijatar/neonatolog je za vreme porođaja i boravka u bolnici bio ljubazan i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja

4.47

4.19

Pedijatar/neonatolog mi je posvetio dovoljno vremena, pružio mi je dovoljno informacija i dao odgovor na moja pitanja

4.37

4.11

Pedijatrijska sestra je za vreme porođaja i boravka u bolnici bila ljubazna i ostvaren je odnos poverenja i razumevanja

4.22

4.11

Pedijatrijska sestra mi je posvetila dovoljno vremena, pružila mi je dovoljno informacija i dala odgovore na moja pitanja

4.20

4.06

Zadovoljna sam tretmanom, neposredno nakon porođaja (odmah sam dobila informacije o stanju bebe i o svom stanju, omogućeno mi je da odmahvidim bebu)

4.43

4.34

Zadovoljna sam mogućnošću da moj suprug prisustvuje porođaju i da aktivno učestvuje u toku porođaja

3.30

3.02

Zadovoljna sam savetima i pomoći koju sam dobila u vezi dojenja i nege bebe u prvim danima (negom dojke, izmazanje, prepovijanje)

4.00

3.80

Zadovoljna sam baby friendly” programom (beba uz majku sve vreme) ukoliko se isti praktitkuje u zdravstvenoj ustanovi i pomoći koju sam dobila od osoblja

4.16

3.89

Zadovoljna sam procedurom prilikom prijema i otpusta iz bolnice (dužina čekanja na prijem i otpust, administracija)

4.30

4.06

 

Korupcija i vanstandardne usluge: Na pitanje da li je neki zdravstveni radnik tražio mito (novac, poklon, uslugu i sl.)u toku čitave godine svega 29 porodilja, što čini 1.9% od ukupno anketiranih je pozitivno odgovorilo na ovo pitanje.  Vanstandardnu uslugu u 2009.godini je tražilo 15 pacijentkinja-1.0%, dok je na nivou republike taj procenat veći i iznosi 3.5%.

Polivalentna patronažna služba: 96.6% porodilja je patronažna sestra obišla dan nakon izlaska iz porodilišta, a što se tiče pružanja obaveštenja u vezi zdravlja porodilje, nege i ishrane bebe, 98.8% porodilja je izjavilo da su dobile sva obaveštenja, i svi su rezultati gotovo isti kao na nivou države.

Opšte zadovoljstvo boravkom u porodilištu

Srednja ocena opšteg zadovoljstva boravkom u porodilištu u 2009.godini za Raški okrug iznosi 3.89±1.03 što su slične ocene kao u prethodnom mesecu (tabela br.4).

 

Tabela br.4 - Opšte zadovoljstvo boravkom u porodilištu

Mesec istraživanja

DZ Tutin

OB Novi Pazar

OB Kraljevo

Ukupno Raški okrug

Srbija-ukupno

01/2009

4.67

4.32

3.64

4.14

3.92

02/2009

4.45

3.31

4.00

4.07

3.89

03/2009

Nije bilo upitnika iz ovog ovog porodilišta

3.54

3.83

3.66

3.81

04/2009

4.39

4.0

4.0

4.11

3.84

05/2009

5.0

3.51

4.29

3.74

3.85

06/2009

4.50

3.58

3.90

3.77

3.72

07/2009

4.53

3.89

3.83

3.93

3.82

08/2009

4.08

3.71

3.74

3.76

3.78

09/2009

4.67

3.66

3.90

3.98

3.81

10/2009

4.75

3.69

3.67

3.79

3.80

11/2009

4.87

3.69

4.33

3.93

3.79

12/2009

4.96

3.75

3.63

3.86

3.84

2009

4.59

3.75

3.79

3.89

3.82

 

Primenom neparametriskih statističkih testova uočeno je da ima statistički značajne razlike u opštem zadovoljstvu porodilja prema načinu porođaja gde su zadovoljnije pacijentkinje koje su se porodile prirodnim putem (c˛=45.382, df=16, p<0.005), prema nivou obrazovanja porodilje gde su zadovoljnije porodilje koje imaju nepotpunu osnovnu i završenu osnovnu školu (c˛=62.190, df=12, p<0.005), kao i prema  broju porođaja po redu gde su zadovoljnije pacijentkinje koje su imale veći broj porođaja od tri (c˛=36.350, df=20, p<0.005) .

 

DISKUSIJA

Od ukupnog broja porodilja koje su u prošloj godini koristile usluge zdravstvenih ustanova Raškog okruga gotovo polovina je učestvovala u anketiranju pri čemu 1.23% nije navela naziv porodilišta, a 1.73% od anketiranih žena se porodilo u porodilištima van okruga. Podaci koji su dobijeni iz anketa porodilja sa Raškog okruga ne pokazuju značajne razlike u odnosu na podatke sa nivoa republike. Prosečna starost porodilja je 27 godina,  polovina anketiranih ima srednju stručnu spremu i svaka peta se porodila carskim rezom što je nešto niži procenat nego na nivou države gde je 23.3% porođaja izvršeno carskim rezom. Polovina anketiranih porodilja je upoznata sa svojim pravima iz obaveznog osiguranja, a kad je u pitanju podatak o postojanju korupcije u porodilištima manje od 2% porodilja je pozitivno odgovorilo na ovo pitanje.

Istovremeno sa anketiranjem porodilja preko ankete Ministarstva zdravlja obavljano je anketiranje i preko vebsajta “Majka hrabrost” i uočene su neke razlike[1]. U uzorku Ministarstva zdravlja učešće velikih gradova Beograd, Novi Sad i Niš je 15.3% a u uzorku ankete vebsajta “Majka hrabrost” čak tri četvrtine-75.3%. Takođe, u uzorku Ministarstva zdravlja je manji udeo visoko obrazovanih-22.5% i prvorotki-48.4% a u uzorku vebsajta “Majka hrabrost” 68.0% visoko obrazovanih i 76.3% prvorotki. Iz ovoga se može zaključiti da ankete vebsajta “Majka hrabrost” daju rezultate zadovoljstva porodilja iz urbanih sredina od visokoobrazovanih prvorotki koje imaju pristup internetu. Ocene koje zdravstveni radnici kroz anketu vebsajta “Majka hrabrost” su niže nego one koje se dobijaju u anketi Ministarstva zdravlja što nije iznenađujuće jer visokoobrazovane porodilje imaju mnogo veća očekivanja od zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. U oba uzorka najnižu ocenu ima pitanje prisustva oca na porođaju, a najviše ocene dobijaju babice i lekari i to pre kada je reč o stučnoj pomoći nego kad je reč o spremnosti da porodilji poklone dovoljno vremena i odgovore na sva pitanja. Kada je u pitanju korupcija rezultati ankete vebsajta “Majka hrabrost” pokazuju deset puta veći procenat-14.4% nego u anketama Ministarstva zdravlja 1.4%. Što se tiče rada patronažne službe, dan po porođaju u anketi vebsajta “Majka hrabrost”, je obiđeno 80% porodilja a u anketi Ministarstva zdravlja 92.5%.

 

ZAKLJUČAK

 

Rezultati anketiranja porodilja sa teritorije Raškog okruga u prošloj godini pokazuju da postoji pozitivnih promena u porodilištima ali je još uvek taj pomak nedovoljan da bi došlo do povećanja zadovoljstva porodilja. Primećuje se da je došlo i do pada prosečne ocene boravkom u porodilištima Raškog okruga u odnosu na prvi mesec istraživanja (4.24), a najverovatnije zbog načina anketiranja na početku ispitivanja zadovoljstva porodilja. Upitnik su porodilje dobijale pri otpustu, a potom popunjen dabvale patronažnoj sestri prilikom prve posete što je stvaralo dozu nepoverenja kod porodilja u anonimnost ankete. Anketirane porodilje su najnezadovoljnije uslovima smeštaja u porodilištu, i dalje je mali broj porodilja koje su prijavile da im je neko od zdravstvenog osoblja tražio neki vid mita, a takođe je mali broj pacijentkinja koje su tražile bilo koju od vanstandardnih usluga. Što se tiče polivalentne patronaže procenat porodilja koje su već prvog dana obiđene od strane ovih sestara je tokom cele godine visok, a takođe je veliki procenat porodilja koje su dobile obaveštenja u vezi zdravlja porodilje, nege i ishrane bebe, i po prvi put su bolje od republičkog proseka.

Kontinuirano sprovođenje ankete i mesečno izveštavanje nisu pokazali opravdanost ovakvom načinu istraživanja, već bi moglo ubuduće da se sprovodi kao sastavni deo redovne provere zadovoljstva korisnika zdravstvenom zaštitom.

  


 

[1] http://www.majkahrabrost.com