Služba opšte medicine i medicine rada

U domovima zdravlja istraživanjem u službi opšte medicine i medicine rada je obuhvaćeno 934  pacijenata što je 45.6% od ukupno 2054 pacijenata koja su zatražila usluge zaposlenih u ovim službama. Veći procenat anketiranih je osoba ženskog pola 51.9% dok je 48.1% osoba muškog pola. Prosečna starost pacijenata muškog pola je 49.82±15.99 godine a žene su neznatno mlađe mlađe 47.55±15.58 godine. Najmlađi pacijent je starosti 18 godina a najstariji 90 godine. Kada se posmatra ukupan broj lečenih polovina  (52.3%) anketiranih pacijenata je starosti do 50 godina a 81.9% je do 65 godina starosti.

Što se tiče završene škole polovina ispitanika  je sa završenom srednjom školom-53.5%, 17.8% sa višom i visokom, 6.6% bez završene osnovne škole a 22.1% sa završenom osnovnom školom (grafikon br.1).

 

Grafikon br.1

 

Izuzetno loš i loš materijalni položaj  ima 19.7% (za ovu opciju najmanji procenat anketiranih se odlučio u DZ Raška-12.8% a najviše u DZ Vrnjačka Banja –25.0%),  najveći broj pacijenata je svoj materijalni položaj ocenio kao osrednji 51.0% a 4.9% kao veoma dobar (ovaj se procenat kreće od najmanje 3.5% u DZ Novi Pazar do najviše 6.6% u DZ Kraljevo) grafikon br.2.

 

Grafikon br 2

 

Najveći broj ispitanika u službi opšte medicine je svog lekara sam izabrao-79.5%, potom su oni kojima je neko u porodici izabrao lekara-9.6%, 5.6% anketiranih je izjavilo da im je lekar dodeljen a 3.3% njih nema izabranog lekara. Broj anketiranih koji je sam izabrao svog lekara je najveći u DZ Vrnjačka Banja-91.7% gde je i najveći procenat onih koji izbegli odgovor na ovo pitanje zaokruživši opciju “ne sećam se”, a najmanji u DZ Novi Pazar-64.3% gde je i najveći procenat korisnika koji nemaju izabranog lekara-9.0% (grafikon br.3).

 

Grafikon br.3

Da zna da može da promeni svog izabranog lekara upoznato je više od polovine anketiranih pacijentata pri čemu jedna trećina misli da to može kad god hoće, a druga trećina da to može jednom godišnje, dok svaki peti ispitanik na Raškom okrugu ne zna da može da promeni svog lekara. Da su već bili u prilici da promene svog izabranog lekara izjavilo je 132 anketiranih što iznosi 14.2% od ukupnog broja. Međutim, kada su navođeni razlozi promene  lekara taj broj je nešto veći i svaki peti anketirani pacijent je naveo da promenio lekara, što može značiti da ispitanici nisu baš najbolje razumeli postavljeno pitanje. Najveći broj ispitanika je kao razlog promene zaokružio opciju 4 što su drugi razlozi a potom je navedena opcija jedan što znači da je lekar napustio ordinaciju (odlazak na specijalizaciju, promena ambulante, odlazak u penziju).

Polovina aketiranih pacijenata se kod svog lekara leči već više od tri godine, nešto manje od trećine je kod istog lekara između 1 i 3 godine a svaki peti je manje od godinu dana. Ovom prilikom je nešto manji procenat anketiranih pacijenata nego kod prethodnog pitanja, izjavio da nema svog lekara, što ukazuje na nedoslednost u davanju odgovora.

Broj poseta izabranom lekaru u službi opšte medicine u poslednjih 12 meseci se kreće od najmanje jedne do najviše 30, pri čemu je srednja vrednost 7.9 poseta po pacijentu. Broj poseta drugom lekaru u službi opšte medicine se kreće od jedne do 21, prosek 2.52 posete, a broj poseta lekaru u privatnoj praksi ide od 0 do čak 25, prosek 1.12.

Gotovo polovina ispitanika ne zakazuje pregled kod svog izabranog lekara, jedna trećina zakazuje za isti dan, svaki peti čeka na pregled od 1-3 dana a svega 2.8% čeka više od tri dana. Najveći procenat anketiranih pacijenata koji svoju posetu realizuje bez zakazivanja je u DZ Raška-79.5% i DZ Vrnjačka Banja-79.2%, a najmanje DZ Kraljevo-13.4 (grafikon br.4). Kad se posmatraju rezultati na nivou Republike Srbije u službama opšte medicine domova zdravlja sa teritorije Raškog okruga nešto manji procenat anketiranih svoju posetu realizuje istog dana (sa ili bez zakazivanja) ali je manje  onih pacijenata  koji čekaju na pregled duže od tri dana. Naime, u Republici Srbiji 53.1% ispitanika se pregleda istog dana bez zakazivanja, jedna četvrtina sa zakazivanjem a duže od tri dana čeka 5.5% anketiranih pacijenata.

 

Grafikon br.4

Informacija o zdravim stilovima života većina anketiranih pacijenata dobija tokom redovne posete (tabela br.2).

 

Tabela br.2 Način dobijanja saveta o zdravim stilovima života od strane izabranog lekara

Tema

Da, za vreme redovne posete

Da, u poseti preventivnom centru/savetovalištu

Ne

Nije bilo potrebno

Pravilna ishrana

85.7%

3.7%

3.8%

6.8%

Važnost fizičke aktivnosti

80.7%

6.8%

4.8%

7.8%

Zloupotreba alkohola

63.0%

9.6%

8.1%

19.3%

Smanjenje ili prestanak pušenja

68.4%

9.5%

6.3%

15.7%

Izbegavanje/odbrana od stresa

72.7%

8.4%

5.8%

13.0%

Siguran seks

50.9%

8.6%

10.8%

29.7%

Opasnost od zloupotrebe droga

51.6%

8.3%

8.6%

31.6%

 

Kod oblasti međusobne komunikacije uočava se visok stepen zadovoljstva pacijenata saradnjom sa medicinskim sestrama kao i timskim radom lekara i medicinskih sestara (tabela br.3).

 

Tabela br.3 Međusobna komunikacija pacijenata sa timom izabranog lekara

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Medicinske sestre na šalteru su ljubazne

81.4%

15.0%

3.0%

0.5%

Medicinske sestre u sobi za intervencije su ljubazne

80.9%

14.2%

3.2%

1.7%

Medicinske sestre mi uvek pruže sve informacije

81.0%

15.7%

2.2%

1.1%

Medicinske sestre i lekari dobro sarađuju

79.5%

14.2%

2.0%

4.3%

 

Kada je u pitanju komunikacija i saradnja pacijenta sa izabranim lekarom, ispitanici su najzadovoljniji kvalitetom informacija koje dobiju od svog izabranog lekara o svojoj bolesti i njenom lečenju, a najmanje zadovoljni sa poznavanjem lične situacije pacijenta od strane izabranog lekara (tabela br.4).

 

Tabela br.4 Međusobna komunikacija pacijenata i izabranog lekara

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Moj lekar poznaje moju ličnu situaciju

64.2%

27.0%

8.7%

Moj lekar poznaje probleme i bolesti koje sam ranije imao

78.1%

19.7%

2.2%

Moj lekar odvaja dovoljno vremena da razgovara sa mnom

79.7%

17.8%

2.4%

Moj lekar me pažljivo sluša

85.3%

13.0%

1.8%

Moj lekar mi daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

87.2%

11.6%

1.2%

Posle posete lekaru osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemima

81.3%

16.3%

2.4%

Kad imam novi zdravstveni problem  problem prvo idem kod svog lekara

88.3%

10.2%

1.5%

 

Što se tiče organizacije rada službe opšte medicine, ispitanici su najzadovoljniji time što u hitnim slučajevima mogu istog dana da se pregledaju a takođe i vikendom, dok još uvek gotovo polovina anketiranih pacijenata smatra da dugo čeka na pregled u čekaonici. Još uvek 15.3% ispitanika ne zna da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe, o internet stranici ustanove ne zna gotovo polovina ispitanika a četvrtina o medicinskoj opremi (tabela br.5).

 

Tabela br.5 Zadovoljstvo ispitanika organizacijom rada u službi opšte medicine

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Zadovoljan sam radnim vremenom

75.5%

18.3%

4.6%

1.6%

Mogu da dođem na pregled i vikendom ako se razbolim

70.5%

20.0%

4.4%

5.1%

Dostupna je invalidima i osobama u kolicima

56.5%

17.3%

8.1%

18.1%

Da bi došao do specijaliste prvo moram da idem kod mog lekara

83.6%

10.3%

2.8%

3.3%

U čekaonici ima dovoljno mesta za sedenje

68.6%

18.5%

10.0%

2.0%

Moram dugo da čekam u čekaonici da posetim lekara

42.6%

25.4%

30.1%

1.9%

U toku radnog vremena mogu da lako razgovaram sa lekarom telefonom i dobijem savet

62.6%

18.2%

11.2%

8.0%

Kad dođem i hitno mi treba pregled lekara to mogu da obavim istog dana

81.5%

13.3%

3.7%

1.5%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

74.5%

10.2%

3.8%

11.5%

Ustanova ima svoju internet stranicu

47.4%

8.2%

4.9%

39.5%

Ustanova ima dovoljno medicinske opreme

49.9%

16.9%

7.7%

25.4%

 

Kada je u pitanju plaćanje pojedinih usluga u službi opšte medicine, za polovinu anketiranih su pregled izabranog lekara, kao i lekara specijaliste kod kojeg ga je izabrani lekar poslao   besplatni, slično je i sa prepisanim lekovima i injekcijama gde je polovina ispitanika platila participaciju, a nešto manje od polovine nije uopšte plaćalo lekove. Najveći procenat anketiranih pacijenata je punu cenu platilo za kućnu posetu lekaru 11.9% (tabela br.6).

 

Tabela br.6 Plaćanje usluga u službi opšte medicine

Usluga

Besplatno

Participacija

Puna cena

Ne znam

Pregled izabranog lekara

55.4%

42.3%

0.8%

1.5%

Lekovi ili injekcije koje propiše lekar

44.6%

50.1%

2.0%

3.4%

Pregled specijaliste kod koga vas uputi lekar

46.4%

46.2%

1.4%

6.0%

Kućna poseta vašeg lekara

34.2%

11.4%

11.9%

42.5%

Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu

46.1%

9.8%

2.5%

41.6%

 

Nedostatak novca kojim bi platili pregled ili lekove, kao razlog neodlaska lekaru u proteklih godinu dana navelo je 16.5% ispitanika, više od dve trećine anketiranih nije bilo u toj situaciji a 12.2% je izbeglo da odgovori na to pitanje zaokruživši opciju “ne seća, se”.

Uzimajući u obzir sve navedeno, 82.6% ispitanika je izjavilo da je veoma ili prilično zadovoljno svojim lekarom, što je nešto manje nego u prethodnoj godini kada je bilo 85.6% zadovoljnih ispitanika, ali je procenat nezadovoljnih smanjen sa 6.7% na 4.9%, dok se procenat neodlučnih povećao sa 7.7% na 12.4% (grafikon br.5). Najzadovoljniji radom lekara opšte medicine i medicine rada su anketirani u DZ Tutin-96.8%, potom DZ Raška-84.7% a najmanje zadovoljnih je u DZ Vrnjačka Banja-58.4%. Procenat zadovoljnih i veoma zadovoljnih radom lekara u službi opšte medicine je veći u domovima zdravlja Raškog okruga nego što je prosečno na nivou države gde iznosi 79.6%.

 

Grafikon br.5

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom izabranog lekara u službi opšte medicine kreće se od najmanje 3.91±0.98 u DZ Novi Pazar  do najviše 4.50±0.56 u DZ Tutin (tabela br.7), i na nivou okruga je prosečna ocena veća od prosečne ocene u Republici Srbiji koja iznosi 4.03.

 

Tabela br.7. Zadovoljstvo korisnika radom izabranog lekara u službi opšte medicine iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo lekarom opšte prakse

N

`x

SD

DZ Kraljevo

350

4.21

0.97

DZ Novi Pazar

255

3.91

0.98

DZ Vrnjačka Banja

24

4.00

1.31

DZ Raška

117

4.09

0.77

DZ Tutin

188

4.50

0.56

Raški Okrug

929

4.15

0.92

 

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara ni prema polu, ni prema završenoj školi, a ima  prema materijalnom položaju (x˛=50.226, df=16, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti veoma dobrog materijalnog položaja, kao i kod onih pacijenata koji su sami izabrali svog lekara jer su oni zadovoljniji (x˛=66.367, df=16, p<0.05), a najnezadovoljniji su pacijenti koji nemaju svog izabranog lekara.