Specijalističko konsultativne službe interne medicine u opštoj bolnici Novi Pazar  i specijalnim bolnicama Raškog okruga

 

U ovoj godini je  vršeno anketiranje korisnika u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine u opštoj bolnici Novi Pazar i specijalnim bolnicama koje organizaciono imaju ovu jedinicu u svom sastavu (ukupno 4 ustanove). Stopa odgovora je iznosila 93.8% jer je od 97 pacijenta koji su prihvatili da učestvuju u anketiranju 29.11.2010.godine anketu popunio  91 pacijent. Ove godine među anketiranima su zastupljenije  osobe ženskog pola sa 65.2%. Starost pregledanih pacijenata se kreće od 18 do 71 godine sa prosečnom starošću 54.03±15.191 godina (muškarci su prosečne starosti 52.77±16.10 a žene 54.75±14.89).

Prema obrazovanju: 41.8 % je završilo srednju školu, 28.6% je sa završenom osnovnom školom, 8.8% ispitanika ima nezavršenu osnovnu školu i 20.9% je sa završenom višom i visokom školom (grafikon br.24).

 

Grafikon br.24

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 16.5% anketiranih što je nešto manje nego prethodne godine kada je bilo 18.3%, kao osrednji 41.8% a kao veoma dobar i dobar više od trećine ispitanika 41.8%.

Kod seta pitanja koja sagledavaju zadovoljstvo pacijenata organizacijom rada specijalističko-konsultativne službe u delu koji se odnosi na zakazivanje, komunikaciju, konfornost čekaonice i realizaciju samog pregleda, uočava se heterogenost u nivou zadovoljstva pojedinim aspektima kvaliteta i kreće se od 58.3% zadovoljnih i veoma zadovoljnih do 82.2%. Pacijenti su najzadovoljniji čistoćom i podobnošću čekaonice, potom ljubaznošću i profesionalnošću osobe  koja vrši zakazivanje pregleda, a najmanje zadovoljni vremenom čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda i vremenom čekanja u čekaonici (tabela br.31). Ipak srednja ocena svih aspekata je 3.66 i niža je od opšte ocene internističkog ambulantnog lečenja koja je bila 3.80.

 

Tabela br.31 Zadovoljstvo anketiranih organizacijom rada specijalističko-konslutativne službe

Karakteristika

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Prosečna ocena Raški okrug 2010.

Prosečna ocena u Republici Srbiji 2010

Mogućnost telefonskog zakazivanja

13.2%

7.7%

5.5%

52.7%

20.9%

3.60

3.94

 

Vreme čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda

13.2%

15.4%

13.2%

45.1%

13.2%

3.30

3.92

Ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje

4.4%

4.4%

15.6%

41.1%

34.4%

3.97

 

4.29

Dobijanje instrukcije o datumu, vremenu i mestu pregleda

6.7%

4.4%

18.9%

46.7%

23.3%

3.76

4.26

Vreme čekanja u čekaonici

13.3%

11.1%

11.1%

51.1%

13.3%

3.40

 

3.91

Objašnjenje eventualnog kašnjenja vašeg termina

8.9%

8.9%

14.4%

51.1%

16.7%

3.58

4.01

Čistoća i podobnost čekaonice

4.4%

3.3%

10.0%

47.8%

34.4%

4.04

4.14

 

Kada posmatramo broj poseta ovoj specijalističkoj službi najveći broj ispitanika je u poslednjih godinu dana internistu posetio dva puta 32.6%, potom tri puta 24.7% i jedanput 21.3%, dok najveći broj poseta ostvarenih ovoj službi imalo je 4 pacijenta i po 10 poseta. U drugim specijalističko konsultativnim službama broj poseta se kreće od jedne do 20, pri čemu  polovina anketiranih nije imalo ove posete u poslednjih 12 meseci.

Većina anketiranih  (61.5%) nije posetilo privatnog lekara. Jedna trećina (33%) je imala jednu ili dve posete i veoma retko se dešava više poseta privatnom lekaru.

Internistički pregledi se zakazuju  na dužem čekanju od 7 dana u dve trećine slučajeva (66%) a 38.5% su bili zakazani na više od 30 dana.

Čekanje je ključna reč vezana za nezadovoljstvo: čekanje u čekaonici i čekanje na zakazan termin. Komunikacija je dobila najveće prosečne ocene u odnosu na druge aspekte, ali je ipak više od trećine (37.7%) izrazilo nezadovoljstvo, a najviše objašnjenjem eventualnog kašnjenja termina.

Na pregled specijaliste u opštoj bolnici Novi Pazar i specijalnim bolnicama Raškog okruga ne čeka samo 17.6% pacijenata, a u Republici Srbiji 44% što je značajna razlika. Preglede zakazane za manje od 7 dana imalo je 16,5 %, u Republici Srbiji 18%. Internistički pregledi se zakazuju  na dužem čekanju od 7 dana u dve trećine slučajeva (66%) a 38.5% su bili zakazani na više od 30 dana. Rezultati nisu uporedivi sa predhodnom godinom jer nisu obuhvaćeni pacijenti Opšte bolnice Kraljevo.

Svim ispitivanim aspektima kvaliteta rada lekara specijaliste (vreme posvećeno pacijentu, objašnjenje zdravstvenog stanja, preduzetih procedura i plana lečenja) 46 pacijenata od ukupno 91 je iskazalo neki aspekt nezadovoljstva, dok je u Srbiji to manje od 3%. Pacijenti su najzadovoljniji pažljivim slušanjem i razumevanjem plana svog lečenja a najnezadovoljniji postojanjem/nepostojanjem knjige za žalbe i primedbe (25.8%) i povećanjem sposobnosti nakon pregleda da se izbore sa svojim zdravstvenim problemom 5.6% (tabela br.32).

 

Tabela br.32 Zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga od strane lekara specijaliste interne medicine u domovima zdravlja

 

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Apsolutni broj nezadovoljnih

Lekar mi je posvetio dovoljno vremena tokom pregleda

82.2%

15.6%

2.2%

2

Lekar me je pažljivo slušao

92.2%

6.7%

1.1%

1

Lekar je odvojio dovoljno vremena da razgovara sa mnom

80.0%

17.8%

2.2%

2

Lekar mi je dao jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

80.0%

15.6%

4.4%

4

Lekar mi je objasnio značaj testova na koje me upućuje

80.0%

14.4%

5.6%

5

Osoblje je bilo ljubazno i puno poštovanja

82.2%

15.6%

2.2%

2

Jasno sam razumeo/la plan svog lečenja

86.7%

11.1%

2.2%

2

Posle pregleda osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemom

78.9%

15.6%

5.6%

5

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

68.5%

5.6%

25.8%

23

 

 

Ukupno

 

 

 

46

 

Za više od polovine anketiranih pregled lekara specijaliste interne medicine je besplatan, 65.9% (u Republici 65%), 23.1% (35%) je platilo participaciju i 11% (1.3%) je platilo punu cenu pregleda.

 Radom lekara specijaliste zadovoljno je 72.6% anketiranih pacijenata što je manje nego u prethodnoj godini kada je bilo 91.1%, 11% je nezadovoljno i 16.5% su bili neodlučni (grafikon br.26). Svi pacijenti su bili zadovoljni radom specijaliste u Agensu 100% i SB Novi Pazar 100%, zatim  u SB Merkur 90% (broj anketiranih u ovoj ustanovi je mali ali je ipak prikazan u analizi),  a najmanji u OB Novi Pazar 57.4%. Blizu polovina pacijenata je nezadovoljna i neodlučna što je nepovoljna ocena za internističku  službu OB Novi Pazar.           

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara specijaliste na Raškom okrugu u 2010.godini iznosila je  3.80 ± 1. 077 dok je u 2009. godine bila viša - 4.16±0.92 (tabela br.33).

 

Tabela br.33. Zadovoljstvo korisnika radom lekara specijaliste u specijalističkoj službi  iskazane prosečnom ocenom

 

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom lekara specijaliste

N

`x

OB Novi Pazar

54

3.48

SB Agens Mataruška banja

5

4.60

SB Merkur Vrnjačka Banja

20

4.15

SB Novi Pazar

12

4.33

Raški Okrug

 

 

91

 

 

3.80

 

Republika Srbija

9708

4.17

 

Primenom neparametrijskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika prema polu,  prema završenoj školi,  prema materijalnom položaju i prema tome da li su pregled specijaliste plaćali ili ne. Postoji statisički značajna razlika prema dužini čekanja, tojest prema zakazivanju pregleda (x˛=26.560, df=16, p=0.047), gde su najnezadovoljniji korisnici koji su na zakazani pregled čekali od 15-30 u preko 30 dana (66%).