Specijalističko konsultativne službe interne medicine u domovima zdravlja Raškog okruga

I u ovoj godini je  vršeno anketiranje korisnika u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine u domovima zdravlja koji organizaciono imaju ovu jedinicu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Stopa odgovora je iznosila 66.9% jer je od 118 pacijenta koji su prihvatili da učestvuju u anketiranju 07.12.2009.god. anketu popunilo  79 pacijenata.  Ove godine među anketiranima je zastupljenost oba pola podjednaka. Starost pregledanih pacijenata se kreće od 22 do 84 godine sa prosečnom starošću 58.48±14.02 godina (muškarci su prosečne starosti 58.32±15.58 a žene 58.50±12.02) s tim što je polovina anketiranih starosti do 58 godina.

Što se tiče završene škole, trećina anketiranih je završio srednju školu – 35.4%, gotovo isto toliko 34.2% je sa završenom osnovnom školom, 19.0% ispitanika ima nezavršenu osnovnu školu i 11.4% je sa završenom višom i visokom školom (grafikon br.18).

 

Grafikon br.18

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 19.0% anketiranih što je nešto manje nego prethodne godine-20.3%, kao osrednji 53.2% a kao veoma dobar i dobar manje od trećine ispitanika-27.9%.

Kod seta pitanja koja sagledavaju zadovoljstvo pacijenata organizacijom rada specijalističko-konsultativne službe u delu koji se odnosi na zakazivanje i realizaciju samog pregleda, uočava se visok stepen zadovoljstva korsnika. Pacijenti su najzadovoljniji ljubaznošću i profesionalnošću osobe  koja vrši zakazivanje pregleda, potom načinu instrukcija koje pri tom dobijaju a najmanje zadovoljni mogućnošću telefonskog zakazivanja (tabela br.20)

 

 

 

Tabela br.20 Zadovoljstvo anketiranih organizacijom rada specijalističko-konslutativne službe

Karakteristika

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Mogućnost telefonskog zakazivanja

1.3%

2.5%

7.6%

39.2%

49.4%

Vreme čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda

0.0%

3.8%

5.1%

32.9%

58.2%

Ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje

0.0%

1.3%

1.3%

35.4%

62.0%

Dobijanje instrukcije o datumu, vremenu i mestu pregleda

0.0%

2.5%

3.8%

38.0%

55.7%

Vreme čekanja u čekaonici

0.0%

2.5%

5.1%

38.0%

54.4%

Objašnjenje eventualnog kašnjenja vašeg termina

0.0%

0.0%

8.9%

38.0%

53.2%

Čistoća i podobnost čekaonice

0.0%

1.3%

5.1%

44.3%

49.4%

 

Kada posmatramo broj poseta ovoj specijalističkoj službi najveći broj ispitanika je u poslednjih godinu dana internistu posetio tri puta-16.5%, potom jednu i dve posete po 12.7%, dok najveći broj poseta ostvarenih ovoj službi imao je jedan pacijent i to čak 21. U drugim specijalističko konsultativnim službama broj poseta se kreće od jedne do čak 25, pri čemu je polovina anketiranih imalo do 5 poseta u poslednjih 12 meseci. Od ukupnog broja anketiranih više od dve trećine nije posetilo lekara specijalistu u privatnom sektoru-77.3%, a ostalih 26.3% je ostvarilo od 1 do 15 poseta, najveći procenat jednu posetu u poslednjih 12 meseci-12.0%.            

Manje od trećine anketiranih je imala zakazanu posetu lekaru a njih 83.3% su primljeno istog dana bez zakazivanja pregleda. Za 14.1% anketiranih je od dana zakazivanja do dana prijema na pregled prošlo manje od sedam dana, do dve nedelje je čekalo 1.3%, isto toliko je čekalo od 15 do mesec dana a nijedan anketirani pacijent nije čekao više od 30 dana (grafikon br.19). Na pregled specijaliste u domovima zdravlja Raškog okruga se čeka manje nego na nivou države gde bez zakazivanja posetu realizuje 45.0% ispitanika a preko mesec dana na pregled čeka 8% pacijenata dok u domovima zdravlja Raškog okruga nijedan pacijent nije čekao duže od 30 dana (za nivo države podaci se odnose na internističke službe zdravstvenih ustanova svih nivoa zaštite).

 

Grafikon br.19                

Kada se posmatraju aspekti kvaliteta pružene usluge od strane lekara specijaliste, primećije se visok stepen zadovoljstva ispitanika. Pacijenti su najzadovoljniji činjenicom da ih je lekar slušao pažljivo pri pregledu, posvetio mu dovoljno vremena i dao jasne informacije o njihovoj bolesti, uputstva o načinu lečenja, ali i pored toga postoje pacijenti koji nisu posle pregleda bili sposobniji da se izbore sa svojim zdravstvenim problemom (tabela br.21).

 

Tabela br.21 Zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga od strane lekara specijaliste interne medicine u domovima zdravlja

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Lekar mi je posvetio dovoljno vremena tokom pregleda

94.9%

5.1%

0.0%

Lekar me je pažljivo slušao

96.2%

3.8%

0.0%

Lekar je odvojio dovoljno vremena da razgovara sa mnom

91.0%

9.0%

0.0%

Lekar mi je dao jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

93.7%

6.3%

0.0%

Lekar mi je objasnio značaj testova na koje me upućuje

92.3%

7.7%

0.0%

Osoblje je bilo ljubazno i puno poštovanja

93.7%

5.1%

1.3%

Jasno sam razumeo/la plan svog lečenja

91.0%

7.7%

1.3%

Posle pregleda osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemom

88.6%

8.9%

2.5%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

94.9%

3.8%

1.3%

 

Za više od polovine anketiranih pregled lekara specijaliste interne medicine je besplatan, a 45.6% je platilo participaciju i nijedan pacijent nije platio punu cenu pregleda.

Radom lekara specijaliste zadovoljno je 91.1% anketiranih pacijenata što je više nego u prethodnoj godini-90.2%, 3.8% je veoma nezadovoljno dok se za opciju neodlučan izjasnilo 5.1% ispitanika (grafikon br.20). Najveći procenat zadovoljnih pacijenata radom specijaliste je u DZ Tutin 100% a najmanji u DZ Vrnjačka Banja 57.2%

 

Grafikon br.20                     

              

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara specijaliste na Raškom okrugu u 2009.god. iznosi 4.37±0.85 (tabela br.22).

 

Tabela br.22. Zadovoljstvo korisnika radom lekara specijaliste u specijalističkoj službi  iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom lekara specijaliste

N

`x

SD

DZ Kraljevo

17

3.88

1.22

DZ Raška

28

4.29

0.53

DZ Tutin

27

4.96

0.19

DZ Vrnjačka Banja

7

3.57

0.98

Raški Okrug

79

4.37

0.85

 

Posmatrano u odnosu na republički prosek, zadovoljstvo anketiranih u specijalističko konsultativnim službama domova zdravlja Raškog okruga je veće jer je procenat zadovoljnih i veoma zadovoljnih u republici 85.9% i prosečna ocean 4.18.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji ni prema polu, ni prema završenoj školi a postoji statistički značajna razlika prema materijalnom položaju, (x˛=26.828, df=16, p<0.05).