Stomatološka zdravstvena zaštita

  

U stomatološkoj službi dobijen je odgovor od 182 pacijenta, što čini stopu odgovora od 73.1% jer je podeljeno ukupno 249 upitnika.  Od ukupnog broja pratilaca dece njih  62.0% su bili ženskog pola, a 38.0% su osobe muškog. Starost se kreće od 15 do 79 godina, pri čemu je 80.7% starosti do 45 godina. Prosečna starost anketiranih pratilaca u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu je 36.84±10.69 godine.

Što se tiče završene škole najveći deo anketiranih pratilaca dece ima završenu srednju školu 48.4%, sa završenom osnovnom školom je 19.8%, višom i visokom stručna sprema 24.7% a bez škole 7.1% (grafikon br.14).

 

Grafikon br.14

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 11.5% anketiranih što je manje nego u prošlom istraživanju (ovakav odgovor tada je dalo 19.2% ispitanika), najveći broj smatra da je osrednjeg imovnog stanja 40.1%, a dobro i izuzetno dobro materijalno stanje ima skoro polovina ispitanika-48.3% što je više nego u 2008.god. kada je taj procenat iznosio 32.8%. Najveći procenat roditelja je sam izabrao/la stomatologa svom detetu-75.3%, svakom  desetom detetu je neko iz porodice izabrao stomatologa umesto roditelja, a 7.7% je izjavilo da im je stomatolog dodeljen. 4.9% dece koja su došla za neku stomatološku uslugu nema svog stomatologa (republički prosek je 7.0%) i 2.2% pratilaca  nije znalo da odgovori na ovo pitanje. U prethodnom istraživanju  oko petine ispitanika nije imalo svog stomatologa ali su podaci se odnosili na stomatološku zdravstvenu zaštitu odraslih (grafikon br.15).

 

Grafikon br.15

 

Što se tiče informisanosti roditelja o načinu na koji mogu da promene izabranog stomatologa svog deteta, gotovo četvrtina roditelja/staratelja nije upoznata sa tom mogućnošći, 3.3% misli da to ne može da uradi, dok ostali anketirani pratioci znaju da to mogu da urade s tim što jedna trećina misli da može da promeni kad god hoće a druga trećina da može jednom godišnje.

Izabranog stomatologa svog deteta 25% roditelja/staratelja je već do sada menjalo, a kao razloge promene 10% roditelja/staratelja je navelo da je stomatolog napustio ordinaciju, 5.6% roditelja/staratelja se preselilo, 2.2% su imali neki nesporazum sa stomatologom i 8.9% anketiranih su izjavili da su imali neke druge razloge. Nešto manje od polovine dece imaju istog stomatologa manje od godinu dana, a po četvrtina anketiranih su kod istog stomatologa 1-3 godine i više od tri godine. Svog stomatologa u poslednjih 12 meseci deca su posetila od 1 do 18 puta pri čemu je oko 66% dece imalo po 5 poseta, dok je drugog stomatologa u ovoj službi posetilo oko 30% anketiranih i ostvarilo od 1 do 10 poseta, pri čemu je preko 90% dece imalo po 5 poseta drugom stomatologu.

Od ukupnog broja anketiranih 83.0% je ostvarilo posetu i privatnom stomatologu u poslednjih 12 meseci i realizovalo između 1 i 10 poseta pri čemu su gotovo svi imali po 5 poseta privatnom stomatologu.

Kod svog stomatologa, bez zakazivanja odlazi 27.1% anketirane dece, gotovo trećina zakaže posetu već istog dana, nešto malo više od četvrtine čeka na posetu 1-3 dana a 14.4% anketiranih čeka više od tri dana (grafikon br.16). U Republici Srbiji nema potrebu da zakazuje pregled 46.0% anketiranih, isti dan zakaže 26.0% a na posetu dečjem stomatologu čeka svaki deseti pacijent, što su bolji rezultati nego na nivou dečje stomatologije domova zdravlja Raškog okruga.

 

Grafikon br.16

 

U oblasti međusobne komunikacije primećuje se visok stepen zadovoljstva korisnika. Savete o očuvanju zdravlja usta i zuba kod svog deteta od strane stomatologa roditelji/staratelji dobijaju uglavnom u toku redovne posete. O značaju redovnih pregleda  93.9% anketiranih je sa stomatologom razgovaralo pri redovnoj poseti, o upotrebi florida 90.4%, pravilnom pranju zuba-93.8%, ortodonskim nepravilnostima-88.9%, nastanku karijesa-90.4%, priboru za oralnu higijenu-88.4% i o pravilnoj ishrani 84.3%. Da je stomatolog upoznat sa problemima i bolestima koje ima njihovo dete smatra 89.8% anketiranih, a 87.8% roditelja/staratelja se slaže sa izjavom da stomatolog odvaja dovoljno vremena da razgovara  sa pratiocima i decom. Kvalitetom objašnjenja o intervencijama koje stomatolog planira kod njegovog deteta zadovoljno je 91.0% anketiranih dok se sa tom izjavom ne slažu samo dve anketirane osobe-1.1%, a kad njihovo dete ima problema sa zdravljem usta i zuba 95.5% roditelja/staratelja koji su učestvovali u anketiranju vodi dete na pregled kod izabranog stomatologa.

Sledeća grupa pitanja se odnose na organizaciju rada stomatološke službe i anketirani roditelji/staratelji najveće primedbe imaju kod  dužine čekanja na pregled i mogućnosti ostvarivanja stomatološke zdravstvene zaštite vikendom, jer više od trećine anketiranih smatra da čeka dugo na pregled u čekaonici, a polovina ispitanika se slaže sa izjavom da može za vikend da ostvari posetu izabranom stomatologu. Radnim vremenom je zadovoljno 86.2% anketiranih, dostupnošću stomatološke zdravstvene deci sa posebnim potrebama-81.0%, ljubaznošću osoblja na šalteru 91.9%, za 85.5% anketiranih ima dovoljno mesta za sedenje u čekaonici, 93.3% ispitanika, u hitnim slučajevima, može da obavi stomatološku uslugu istog dana, i 68.9% roditelja/staratelja zna da postoji kutija za žalbe i primedbe.

Kada je u pitanju saradnja sa pedijatrom nešto više od dve trećine anketiranih pratioca je izjavilo da mu je pedijatar objasnio važnost zdravlja usta i zuba njihovog deteta-72.1%, a nešto više od polovine da im je savetovana upotreba fluor preparata-60.5%. Saradnja dečjeg stomatologa i stomatološke sestre je za većinu ispitanika dobra-89.3%, međutim nešto malo više od polovine anketiranih je izjavilo da im je ponekad dovoljno da razgovaraju samo sa stomatološkom sestrom i da im nije potrebna poseta stomatologu.

Za najveći broj ispitanike pregled kod izabranog stomatologa je besplatan-96.2%, kao i  plombe-89.3%, a punu cenu za ortodontski aparat-protezu moralo je da plati 1.7% ispitanika a 2.5% za pregled specijaliste Stomatološkog fakulteta.

Svoje dete kod stomatologa, zbog nedostatka novca nije odvelo 12.1% anketiranih dok svaki deseti nije mogao da se seti takve prilike.

Sagledavši sva navedena pitanja radom Službe stomatološke zaštite dece je veoma zadovoljano i zadovoljno 86.3% anketiranih pacijenta   (grafikon br.17).  Najzadovoljniji su anketirani u DZ Raška gde su svi anketirani zadovoljni a najmanje zadovoljnih je u DZ Novi Pazar 65.9%.

 

Grafikon br.17

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom Službe stomatološke zaštite dece na Raškom okrugu u 2009.god. iznosi 4.15±1.14 (tabela br.19).

 

Tabela br.19. Zadovoljstvo korisnika radom stomatologa iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom stomatologa

N

`x

SD

DZ Kraljevo

47

4.53

0.80

DZ Novi Pazar

47

3.43

1.61

DZ Vrnjačka Banja

17

3.88

1.22

DZ Raška

17

4.41

0.51

DZ Tutin

54

4.46

0.57

Raški Okrug

182

4.15

1.14

 

Ako poredimo sa nivoom države primećuje se da su rezultati veoma slični. Zadovoljnih i veoma zdovoljnih je 85.5% što je nešto manje od proseka sa našeg okruga a prosečna ocena je 4.14, što je gotovo ista vrednost.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom stomatologa prema polu, a postoji u odnosu na završenu školu gde su zadovoljniji pratioci koji nemaju završenu osnovnu školu (x˛=20.545, df=9, p<0.05), u odnosu na materijalni položaj gde su najzadovoljniji oni pratioci koji imaju dobro materijalno stanje  (x˛=21.333, df=12, p<0.05), kao i kod onih roditelja/staratelja koji su sami izabrali stomatologa jer su oni zadovoljniji (x˛=46.971, df=12, p<0.05).