Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine

 

U službi za zdravstvenu zaštitu dece podeljeno je 843 upitnika, vraćeno 590 upitnika što čini stopu odgovora od 70.0%. U 64.8% majke su dolazile sa decom koja su imala potrebu za lečenjem i njihova prosečna starost je iznosila 33.21±9.96 godina. 35.2% dece je dolazilo sa očevima koji su nešto starije godišnje dobi od 32.49±10.48 godine.

Nešto više od polovine roditelja ima završenu srednju školu-52.5%, a zatim su roditelji sa višom i visokom školskom spremom-20.0% i najmanje je roditelja sa osnovnom školom 18.6% i nezavršenom osnovnom školom 9.0%. Svoj materijalni položaj 2.9% anketiranih je ocenilo kao veoma loš, 3.4% ispitanika je ocenilo kao loš, osrednji je kod nešto manje od polovine anketiranih, dobar 40.6% i veoma dobar materijalni položaj ima 8.0% (grafikon br.6).

 

Grafikon br.6

 

Najveći broj anketiranih roditelja/staratelja je lekara za svoje dete sam izabrao-82.7%, potom su oni kojima je neko u porodici izabrao lekara-7.0%, 4.1% anketiranih je izjavilo da im je lekar dodeljen a 3.7% njih nema izabranog lekara. Broj anketiranih koji je sam izabrao lekara za svoje dete je najveći u DZ Tutin-88.3%, a najmanji u DZ Kraljevo-80.7% a u DZ Novi Pazar je najveći procenat onih koji izbegli odgovor na ovo pitanje zaokruživši opciju “ne sećam se” (grafikon br.7).

 

Grafikon br.7

Da zna da može da promeni izabranog lekara svog deteta upoznato je više od polovine anketiranih pacijentata pri čemu jedna trećina misli da to može kad god hoće, a nešto manje od  trećine da to može jednom godišnje, dok preostala trećina ispitanika na Raškom okrugu ne zna da može da promeni svog lekara. Da su već bili u prilici da promene svog izabranog lekara izjavilo je 56 anketiranih roditelja što iznosi 9.6% od ukupnog broja. Međutim, kada su navođeni razlozi promene  lekara taj broj je nešto veći i skoro svaki peti anketirani pacijent je naveo da promenio lekara, što može značiti da ispitanici nisu baš najbolje razumeli postavljeno pitanje. Najveći broj ispitanika je kao razlog promene zaokružio opciju 4 što su drugi razlozi a potom je navedena opcija jedan što znači da je lekar napustio ordinaciju (odlazak na specijalizaciju, promena ambulante, odlazak u penziju).

Nešto manje od trećine aketiranih se kod svog lekara leči više od tri godine, 40.2% je kod istog lekara između 1 i 3 godine a svaki četvrti je manje od godinu dana. Ovom prilikom je nešto veći procenat anketiranih pacijenata nego kod prethodnog pitanja, izjavio da nema svog lekara, što ukazuje na nedoslednost u davanju odgovora.

Broj poseta izabranom lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu dece u poslednjih 12 meseci se kreće od najmanje jedne do najviše 30, pri čemu je srednja vrednost 6.8 poseta po pacijentu. Broj poseta drugom lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu dece se kreće takođe od jedne do 30, prosek 3.35 posete, a broj poseta lekaru u privatnoj praksi ide od 0 do čak 30, prosek 1 poseta.

Više od polovine ispitanika ne zakazuje pregled kod svog izabranog lekara, jedna trećina zakazuje za isti dan, 6.3% čeka na pregled od 1-3 dana a svega 2.4% čeka više od tri dana. Najveći procenat anketiranih pacijenata koji svoju posetu realizuje bez zakazivanja je u DZ Raška-86.8% i DZ Vrnjačka Banja-84.2%, a najmanje DZ Kraljevo-44.6% (grafikon br.8). Kada se posmatraju rezultati na nivou Republike Srbije, u službi za zdravstvenu zaštitu dece domova zdravlja Raškog okruga na pregled se čeka duže. U Republici Srbiji više od dve trećine dece se pregleda istog dana i to bez zakazivanja, svako peto dete posetu realizuje istog dana sa zakazivanjem, a samo 2.0% mora na pregled da čeka duže od tri dana.

Grafikon br.8

Informacija o zdravim stilovima života većina anketiranih pacijenata dobija tokom redovne posete. Međutim, primećuje se da između 15-30% roditelja/staratelja smatra da nije bilo potrebe davati njihovoj deci savete o zdravim stilovima života (tabela br.8).

 

Tabela br.8 Način dobijanja saveta o zdravim stilovima života od strane izabranog pedijatra

Tema

Da, za vreme redovne posete

Da, u poseti preventivnom centru/savetovalištu

Ne

Nije bilo potrebno

Pravilna ishrana

68.8%

8.9%

7.2%

15.2%

Važnost fizičke aktivnosti

62.1%

9.6%

10.3%

18.0%

Zloupotreba alkohola

49.2%

7.5%

15.4%

27.9%

Smanjenje ili prestanak pušenja

51.5%

6.3%

13.1%

29.1%

Izbegavanje/odbrana od stresa

51.8%

7.0%

12.8%

28.4%

Siguran seks

46.6%

6.6%

14.5%

32.3%

Opasnost od zloupotrebe droga

48.0%

6.9%

12.9%

32.1%

 

Kod oblasti međusobne komunikacije uočava se visok stepen zadovoljstva roditelja/staratelja saradnjom sa medicinskim sestrama kao i timskim radom lekara i medicinskih sestara (tabela br.9).

 

Tabela br.9 Međusobna komunikacija roditelja/staratelja sa timom izabranog pedijatra

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Medicinske sestre na šalteru su ljubazne

70.9%

24.5%

4.0%

0.7%

Medicinske sestre u sobi za intervencije su ljubazne

74.6%

18.0%

3.7%

3.7%

Medicinske sestre mi uvek pruže sve informacije

71.4%

21.0%

6.8%

0.9%

Medicinske sestre i lekari dobro sarađuju

74.6%

14.0%

2.3%

9.0%

 

Kada je u pitanju komunikacija i saradnja pacijenta sa izabranim pedijatrom, ispitanici su najzadovoljniji kvalitetom informacija koje dobiju od svog izabranog lekara o svojoj bolesti i njenom lečenju, a najmanje zadovoljni sa poznavanjem lične situacije pacijenta od strane izabranog pedijatra (tabela br.10).

 

Tabela br.10 Međusobna komunikacija roditelja/staratelja i izabranog pedijatra

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Moj lekar poznaje moju ličnu situaciju

52.6%

19.8%

27.6%

Moj lekar poznaje probleme i bolesti koje sam ranije imao

71.3%

18.2%

10.6%

Moj lekar odvaja dovoljno vremena da razgovara sa mnom

76.8%

16.9%

6.2%

Moj lekar me pažljivo sluša

82.8%

13.3%

3.9%

Moj lekar mi daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

82.8%

12.9%

4.3%

Posle posete lekaru osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemima

77.6%

19.0%

3.4%

Kad imam novi zdravstveni problem  problem prvo idem kod svog lekara

87.2%

8.7%

4.1%

 

Što se tiče organizacije rada službe za zdravstvenu zaštitu dece, ispitanici su najzadovoljniji radnim vremenom, time što u hitnim slučajevima mogu istog dana da se pregledaju a takođe i vikendom, dok još uvek gotovo polovina anketiranih pacijenata smatra da dugo čeka na pregled u čekaonici. Još uvek 15.5% ispitanika ne zna da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe, o internet stranici ustanove ne zna gotovo polovina ispitanika a četvrtina o medicinskoj opremi (tabela br.11).

 

Tabela br.11 Zadovoljstvo ispitanika organizacijom rada u službi za zdravstvenu zaštitu dece

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Zadovoljan sam radnim vremenom

78.0%

15.3%

5.0%

1.7%

Mogu da dođem na pregled i vikendom ako se razbolim

73.9%

17.8%

5.5%

2.8%

Dostupna je invalidima i osobama u kolicima

60.7%

15.0%

6.01%

18.3%

Da bi došao do specijaliste prvo moram da idem kod mog lekara

82.8%

10.8%

4.3%

2.2%

U čekaonici ima dovoljno mesta za sedenje

62.7%

22.7%

13.2%

1.4%

Moram dugo da čekam u čekaonici da posetim lekara

50.8%

29.4%

17.8%

2.0%

U toku radnog vremena mogu da lako razgovaram sa lekarom telefonom i dobijem savet

49.2%

17.1%

21.9%

11.8%

Kad dođem i hitno mi treba pregled lekara to mogu da obavim istog dana

75.9%

15.5%

5.4%

3.2%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

75.0%

6.4%

3.0%

15.5%

Ustanova ima svoju internet stranicu

44.2%

6.0%

3.2%

46.6%

Ustanova ima dovoljno medicinske opreme

50.3%

14.8%

7.9%

27.0%

 

Kada je u pitanju plaćanje pojedinih usluga u službi za zdravstvenu zaštitu dece, za većinu anketiranih su pregled izabranog lekara, kao i lekara specijaliste kod kojeg ga je izabrani lekar poslao besplatni, slično je i sa prepisanim lekovima i injekcijama gde je 15.1% ispitanika platila participaciju, a 75.5% nije uopšte plaćalo lekove. Najveći procenat anketiranih pacijenata je punu cenu platilo za kućnu posetu lekaru 6.6% (tabela br.12).

 

Tabela br.12 Plaćanje usluga u službi za zdravstvenu zaštitu dece

Usluga

Besplatno

Participacija

Puna cena

Ne znam

Pregled izabranog lekara

91.9%

4.3%

0.3%

3.5%

Lekovi ili injekcije koje propiše lekar

75.5%

15.1%

2.5%

6.9%

Pregled specijaliste kod koga vas uputi lekar

77.7%

10.2%

1.8%

10.6%

Kućna poseta vašeg lekara

48.6%

6.0%

6.6%

38.8%

Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu

83.4%

2.5%

1.3%

12.8%

 

Nedostatak novca kojim bi platili pregled ili lekove, kao razlog neodlaska lekaru u proteklih godinu dana navelo je 14.5% ispitanika, više od dve trećine anketiranih nije bilo u toj situaciji a 10.2% je izbeglo da odgovori na to pitanje zaokruživši opciju “ne seća, se”.

Uzimajući u obzir sve navedeno, 74.3% ispitanika je izjavilo da je veoma ili prilično zadovoljno izabranim pedijatrom, što je manje nego u prethodnoj godini kada je bilo 82.6% zadovoljnih ispitanika. Procenat nezadovoljnih se povećao sa 4.9% na 7.5%, kao i procenat neodlučnih sa 12.4% na 8.2% (grafikon br.9). Najzadovoljniji radom pedijatra su anketirani u DZ Tutin-96.0%, potom DZ Raška-76.3% a najmanje zadovoljnih je u DZ Vrnjačka Banja-52.6%.

 

Grafikon br.9

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom izabranog pedijatra kreće se od najmanje 3.32±1.12 u DZ Vrnjačka Banja  do najviše 4.56±0.57 u DZ Tutin (tabela br.13).

 

Tabela br.13. Zadovoljstvo korisnika radom izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu dece iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo izabranim pedijatrom

N

`x

SD

DZ Kraljevo

249

3.77

0.90

DZ Novi Pazar

136

3.58

1.18

DZ Vrnjačka Banja

38

3.32

1.12

DZ Raška

38

3.89

1.09

DZ Tutin

127

4.56

0.57

Raški Okrug

588

3.87

1.01

 

Na nivou države procenat zadovoljnih i veoma zadovoljnih radom pedijatra je veći nego na teritoriji Raškog okruga i iznosi 77.6%, takođe je i procenat nezadovoljnih i veoma nezadovoljnih manji i iznosi 5.5%, što daje i veću prosečnu ocenu nego što je na Raškom okrugu i ona iznosi 4.00.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara i prema završenoj školi, a ima prema polu  gde su zadovoljniji očevi koji su došli sa svojom decom (=11.537, df=4, p<0.05), prema materijalnom položaju (x˛=28.896, df=16, p<0.05) gde su najnezadovoljniji pacijenti lošeg i veoma lošeg materijalnog položaja. Kada smo posmatrali način izbora pedijatra najnezadovoljniji su roditelji/staratelji čijem su detetu dodelili lekara (x˛=59.530, df=16, p<0.05), a kad se posmatra dužina čekanja, što je i za očekivati, nezadovoljni su ispitanici koji su čekali na pregled više od tri dana dok su najzadovoljniji oni koji su zakazivali pregled za isti dan (=42.083, df=12, p<0.05),.