Služba opšte medicine

 

U domovima zdravlja istraživanjem u službi opšte medicine i medicine rada je obuhvaćeno 698  pacijenata što je 43.5% od ukupno 1604 pacijenata koja su zatražila usluge zaposlenih u ovim službama. Veći procenat anketiranih je osoba ženskog pola 53.3% dok je 46.7% osoba muškog pola. Prosečna starost pacijenata muškog pola je 49.35±14.63 godine a žene su neznatno mlađe 47.06±14.67 godine. Najmlađi pacijent je starosti 18 godina a najstariji 92 godine. Kada se posmatra ukupan broj lečenih polovina  (50.3%) anketiranih pacijenata je starosti do 47 godina a 84.5% je do 65 godina starosti.

Što se tiče završene škole polovina ispitanika  je sa završenom srednjom školom-50.7%, 15.8% sa višom i visokom, 8.7% bez završene osnovne škole a 24.8% sa završenom osnovnom školom (grafikon br.1).

 

Grafikon br.1

 

Izuzetno loš i loš materijalni položaj  ima 18.1% što je manje nego u 2009.godini-19.7% (za ovu opciju najmanji procenat anketiranih se odlučio u DZ Raška-12.6% a najviše u DZ Vrnjačka Banja –22.6%),  najveći broj pacijenata je svoj materijalni položaj ocenio kao osrednji 42.3%  (u 2009.god je taj procenat bio veći-51.0%) a 5.9% kao veoma dobar (ovaj se procenat kreće od najmanje 2.5% u DZ Raška do najviše 10.9% u DZ Tutin) grafikon br.2.

 

Grafikon br 2

 

Najveći broj ispitanika u službi opšte medicine je svog lekara sam izabrao-75.1%, potom su oni kojima je neko u porodici izabrao lekara-9.5%, 6.7% anketiranih je izjavilo da im je lekar dodeljen a 6.2% njih nema izabranog lekara, što je veći procenat od republičkog proseka koji iznosi 4%. Broj anketiranih koji je sam izabrao svog lekara je najveći u DZ Vrnjačka Banja-93.6%, a najmanji u DZ Novi Pazar-65.7% gde je i najveći procenat korisnika koji nemaju izabranog lekara-9.0% (grafikon br.3).

 

Grafikon br.3

Da zna da može da promeni svog izabranog lekara upoznato je više od dve trećine anketiranih pacijentata pri čemu jedna trećina misli da to može kad god hoće, a druga trećina da to može jednom godišnje, dok svaki peti ispitanik na Raškom okrugu ne zna da može da promeni svog lekara. Da su već bili u prilici da promene svog izabranog lekara izjavio je svaki peti anketirani korisnik. Međutim, kada su navođeni razlozi promene  lekara taj broj je nešto veći i svaki četvrti anketirani pacijent je naveo da je već promenio lekara, što može značiti da ispitanici nisu baš najbolje razumeli postavljeno pitanje. Najveći broj ispitanika je kao razlog promene zaokružio opciju 1 što znači da je lekar napustio ordinaciju (odlazak na specijalizaciju, promena ambulante, odlazak u penziju), a potom je četvrta opcija što su neki drugi razlozi.

Nešto manje od polovine aketiranih pacijenata se kod svog lekara leči već više od tri godine, trećina je kod istog lekara između 1 i 3 godine, a svaki peti je manje od godinu dana. Ovom prilikom je nešto manji procenat anketiranih pacijenata nego kod prethodnog pitanja, izjavio da nema svog lekara, što ukazuje na nedoslednost u davanju odgovora.

Broj poseta izabranom lekaru u službi opšte medicine u poslednjih 12 meseci se kreće od najmanje jedne do najviše 30, pri čemu je srednja vrednost 7.7 poseta po pacijentu. Broj poseta drugom lekaru u službi opšte medicine se kreće od nijedne do 13, prosek oko jedne posete, što je znatno manje nego u prethodnoj godini kada je prosečno bilo 2.5 poseta i ukazuje da pacijenti sve više prihvataju povoljnosti koje dobijaju opredeljenjem za svog “izabranog lekara”. Broj poseta lekaru u privatnoj praksi ide od 0 do 12, prosek 0.98 poseta i takođe je manje nego u 2009.godini, verovatno kao posledica ekonomske krize u zemlji.

Polovina ispitanika ne zakazuje pregled kod svog izabranog lekara, nešto manje od trećine zakazuje za isti dan, 16.5% čeka na pregled od 1-3 dana, a svega 2.7% čeka više od tri dana. Najveći procenat anketiranih pacijenata koji svoju posetu realizuje bez zakazivanja je u DZ Raška-83.5% i DZ Vrnjačka Banja-80.7%, a najmanje DZ Novi Pazar-35.3 (grafikon br.4). Kad se posmatraju rezultati na nivou Republike Srbije rezultati istraživanja o dužini čekanja na pregled kod izabranog lekara su veoma slučni s tim da je u domovima zdravlja Raškog okruga manji procenat pacijenata koji čekaju duže od tri dana. Naime, u Republici Srbiji 48.5% ispitanika se pregleda istog dana bez zakazivanja, jedna četvrtina sa zakazivanjem, a duže od tri dana čeka 6.1% anketiranih pacijenata.

 

Grafikon br.4

Informacija o zdravim stilovima života većina anketiranih pacijenata dobija tokom redovne posete pri čemu se, u odnosu na 2009.godinu povećao procenat pacijenata koji ove informacije dobijaju u preventivnom centru (tabela br.2).

 

Tabela br.2 Način dobijanja saveta o zdravim stilovima života od strane izabranog lekara

Tema

Da, za vreme redovne posete

Da, u poseti preventivnom centru/savetovalištu

Ne

Nije bilo potrebno

Pravilna ishrana

75.0%

12.2%

3.6%

9.2%

Važnost fizičke aktivnosti

71.5%

14.3%

5.3%

8.9%

Zloupotreba alkohola

59.7%

16.6%

8.3%

15.3%

Smanjenje ili prestanak pušenja

62.9%

15.9%

6.2%

15.0%

Izbegavanje/odbrana od stresa

65.6%

14.5%

6.0%

13.9%

Siguran seks

45.3%

13.9%

12.9%

27.9%

Opasnost od zloupotrebe droga

45.6%

14.0%

11.7%

28.7%

 

Kod oblasti međusobne komunikacije uočava se visok stepen zadovoljstva pacijenata saradnjom sa medicinskim sestrama kao i timskim radom lekara i medicinskih sestara, pri čemu se uočava neznatan pad pacijenata koji su zadovoljni sa povećanje procenta onih neopredeljenih, tj. koji se delimično slažu (tabela br.3).

 

Tabela br.3 Međusobna komunikacija pacijenata sa timom izabranog lekara

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Medicinske sestre na šalteru su ljubazne

78.1%

18.5%

2.4%

1.0%

Medicinske sestre u sobi za intervencije su ljubazne

75.2%

21.2%

1.9%

1.7%

Medicinske sestre mi uvek pruže sve informacije

73.9%

22.2%

2.9%

1.0%

Medicinske sestre i lekari dobro sarađuju

74.4%

20.8%

1.7%

3.2%

 

Kada je u pitanju komunikacija i saradnja pacijenta sa izabranim lekarom, ispitanici su najzadovoljniji kvalitetom informacija koje dobiju od svog izabranog lekara o svojoj bolesti i njenom lečenju, a najmanje zadovoljni sa poznavanjem lične situacije pacijenta od strane izabranog lekara (tabela br.4).

 

Tabela br.4 Međusobna komunikacija pacijenata i izabranog lekara

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Moj lekar poznaje moju ličnu situaciju

68.6%

22.8%

8.6%

Moj lekar poznaje probleme i bolesti koje sam ranije imao

78.8%

18.8%

2.4%

Moj lekar odvaja dovoljno vremena da razgovara sa mnom

78.0%

18.8%

3.2%

Moj lekar me pažljivo sluša

81.1%

16.6%

2.3%

Moj lekar mi daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

81.6%

16.5%

1.9%

Posle posete lekaru osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemima

77.9%

19.6%

2.4%

Kad imam novi zdravstveni problem  problem prvo idem kod svog lekara

84.8%

12.6%

2.6%

 

Što se tiče organizacije rada službe opšte medicine, ispitanici su najzadovoljniji time što u hitnim slučajevima mogu istog dana da se pregledaju, a takođe i vikendom, dok još uvek gotovo polovina anketiranih pacijenata smatra da dugo čeka na pregled u čekaonici. Još uvek 15.3% ispitanika ne zna da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe, o internet stranici ustanove ne zna gotovo polovina ispitanika, a četvrtina o medicinskoj opremi (tabela br.5).

 

Tabela br.5 Zadovoljstvo ispitanika organizacijom rada u službi opšte medicine

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Zadovoljan sam radnim vremenom

75.2%

19.2%

4.0%

1.6%

Mogu da dođem na pregled i vikendom ako se razbolim

68.3%

19.5%

5.3%

6.9%

Dostupna je invalidima i osobama u kolicima

67.0%

16.8%

4.6%

11.6%

Da bi došao do specijaliste prvo moram da idem kod mog lekara

83.2%

11.7%

1.7%

3.3%

U čekaonici ima dovoljno mesta za sedenje

63.3%

17.5%

17.2%

2.0%

Moram dugo da čekam u čekaonici da posetim lekara

43.4%

30.4%

21.8%

4.4%

U toku radnog vremena mogu da lako razgovaram sa lekarom telefonom i dobijem savet

53.3%

18.6%

20.3%

7.7%

Kad dođem i hitno mi treba pregled lekara to mogu da obavim istog dana

75.0%

16.2%

5.7%

3.0%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

51.7%

8.0%

14.5%

25.8%

Ustanova ima svoju internet stranicu

36.7%

7.3%

15.9%

40.1%

Ustanova ima dovoljno medicinske opreme

42.3%

9.9%

19.1%

28.8%

 

Kada je u pitanju plaćanje pojedinih usluga u službi opšte medicine, za polovinu anketiranih su pregled izabranog lekara, kao i lekara specijaliste kod kojeg ga je izabrani lekar poslao   besplatni, slično je i sa prepisanim lekovima i injekcijama gde je polovina ispitanika platila participaciju, a nešto manje od polovine nije uopšte plaćalo lekove. Najveći procenat anketiranih pacijenata je platio punu cenu za kućnu posetu lekaru -10.2% (tabela br.6).

 

Tabela br.6 Plaćanje usluga u službi opšte medicine

Usluga

Besplatno

Participacija

Puna cena

Ne znam

Pregled izabranog lekara

60.5%

36.7%

0.3%

2.6%

Lekovi ili injekcije koje propiše lekar

44.7%

50.1%

1.0%

4.2%

Pregled specijaliste kod koga vas uputi lekar

46.9%

45.3%

2.2%

5.6%

Kućna poseta vašeg lekara

39.0%

18.3%

10.2%

32.5%

Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu

48.4%

19.1%

1.0%

31.5%

 

Nedostatak novca kojim bi platili pregled ili lekove, kao razlog neodlaska lekaru u proteklih godinu dana navelo je 15.8% ispitanika, više od dve trećine anketiranih nije bilo u toj situaciji a 14.6% je izbeglo da odgovori na to pitanje zaokruživši opciju “ne seća, se”.

Uzimajući u obzir sve navedeno, 79.4% ispitanika je izjavilo da je veoma ili prilično zadovoljno svojim lekarom, što je manje nego u prethodnoj godini kada je bilo 82.6% zadovoljnih ispitanika, a procenat nezadovoljnih se povećao sa 4.9% na 6.5%, dok se procenat neodlučnih povećao sa 12.4% na 14.0% (grafikon br.5). Najzadovoljniji radom lekara opšte medicine i medicine rada su anketirani u DZ Tutin-97.8%, potom DZ Raška-75.9% a najmanje zadovoljnih je u DZ Vrnjačka Banja-64.5%. Procenat zadovoljnih i veoma zadovoljnih radom lekara u službi opšte medicine je manji u domovima zdravlja Raškog okruga nego što je prosečno na nivou države gde iznosi 82.3%.

 

Grafikon br.5

 

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom izabranog lekara u službi opšte medicine kreće se od najmanje 3.48 u DZ Vrnjačka Banja  do najviše 4.56 u DZ Tutin (tabela br.7), a na nivou okruga je prosečna ocena manja od prosečne ocene u Republici Srbiji koja iznosi 4.11 i beleži pad u odnosu na prethodnu godinu.

 

Tabela br.7. Zadovoljstvo korisnika radom izabranog lekara u službi opšte medicine iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo lekarom opšte prakse

2009

2010

DZ Kraljevo

4.21

nije rađeno istraživanje zbog zemljotresa

DZ Novi Pazar

3.91

3.83

DZ Vrnjačka Banja

4.00

3.48

DZ Raška

4.09

3.73

DZ Tutin

4.50

4.56

Raški Okrug

4.15

4.0

Republika Srbija

4.03

4.11

 

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara ni prema polu, ni prema završenoj školi, a ima  prema materijalnom položaju (x˛=52.671, df=16, p<0.05) gde su zadovoljniji pacijenti veoma dobrog materijalnog položaja, kao i kod onih pacijenata koji su sami izabrali svog lekara jer su oni zadovoljniji (x˛=62.321, df=16, p<0.05), a najnezadovoljniji su pacijenti koji nemaju svog izabranog lekara, što je isto kao i u prethodnoj godini istraživanja.