Specijalističko konsultativne službe interne medicine u domovima zdravlja Raškog okruga

I u ovoj godini je  vršeno anketiranje korisnika u specijalističko konsultativnoj službi interne medicine u domovima zdravlja koji organizaciono imaju ovu jedinicu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Stopa odgovora je iznosila 69.7% jer je od 76 pacijenta koji su prihvatili da učestvuju u anketiranju 29.11.2010.god. anketu popunilo  53 pacijenata.  Ove godine među anketiranima je zastupljenost oba pola gotovo podjednaka (žene 50.9% a muškarci 49.1%). Starost pregledanih pacijenata se kreće od 15 do 80 godine sa prosečnom starošću 57.53±13.12 godina (muškarci su prosečne starosti 56.54±12.42 a žene 58.48±13.94) s tim što je polovina anketiranih starosti do 60 godina.

Što se tiče završene škole, trećina anketiranih je završio srednju školu – 37.7%, nešto više je onih sa završenom osnovnom školom 41.5%, 17.0% ispitanika ima nezavršenu osnovnu školu i 3.8% je sa završenom višom i visokom školom (grafikon br.18).

 

Grafikon br.18

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 11.3% anketiranih što je manje nego prethodne godine-19.0%, kao osrednji 58.5% a kao veoma dobar i dobar manje od trećine ispitanika-30.2%.

Kod seta pitanja koja sagledavaju zadovoljstvo pacijenata organizacijom rada specijalističko-konsultativne službe u delu koji se odnosi na zakazivanje i realizaciju samog pregleda, uočava se visok stepen zadovoljstva korsnika. Pacijenti su najzadovoljniji kako dobijaju instrukcije o datumu, vremenu i mestu pregleda i udobnošću čekaonica,  a najmanje zadovoljni mogućnošću telefonskog zakazivanja (tabela br.20). Primećuje se da je najveći pad zadovoljstva kod pitanja koje se odnosi na ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje za 7%, dok ostali aspekti pokazuju porast procenta zadovoljnih, ali i pojavu određenog broja veoma nezadovoljnih pacijenata, što nije bio slučaj u prethodnom istraživanju.

 

Tabela br.20 Zadovoljstvo anketiranih organizacijom rada specijalističko-konslutativne službe

Karakteristika

Veoma nezadovoljan

Nezadovoljan

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

Zadovoljan

Veoma zadovoljan

Mogućnost telefonskog zakazivanja

1.9%

3.8%

3.8%

32.1%

58.5%

Vreme čekanja od trenutka zakazivanja do termina pregleda

1.9%

1.9%

1.9%

32.1%

62.3%

Ljubaznost i profesionalnost osobe koja vrši zakazivanje

1.9%

5.7%

1.9%

9.4%

81.1%

Dobijanje instrukcije o datumu, vremenu i mestu pregleda

1.9%

1.9%

1.9%

20.8%

73.6%

Vreme čekanja u čekaonici

1.9%

0.0%

5.7%

22.6%

69.8%

Objašnjenje eventualnog kašnjenja vašeg termina

1.9%

0.0%

3.8%

35.8%

58.5%

Čistoća i podobnost čekaonice

1.9%

0.0%

7.5%

26.4%

64.2%

 

Kada posmatramo broj poseta ovoj specijalističkoj službi najveći broj ispitanika je u poslednjih godinu dana internistu posetio dva puta-18.9%, potom tri i pet posete po 13.2%, dok najveći broj poseta ostvarenih ovoj službi imao je jedan pacijent i to čak 21. Prosečan broj poseta po anketiranom pacijentu specijalisti interne medicine iznosi 6.72 što je više nego u prethodnoj godini kada je prosečan broj poseta iznosio 5.81 po pacijentu. U drugim specijalističko konsultativnim službama broj poseta se kreće od jedne do čak 18, pri čemu je više nego polovina anketiranih nije imala nijednu posetu drugoj specijalističkoj službi u poslednjih 12 meseci, a od preostalih ispitanika dve trećine je imalo do četiri posete, tako da je prosečan broj poseta oko dve po ispitaniku. Od ukupnog broja anketiranih više od dve trećine nije posetilo lekara specijalistu u privatnom sektoru-71.7%, a ostalih 28.3% je ostvarilo od 1 do 4 poseta, najveći procenat jednu posetu u poslednjih 12 meseci-18.9%.            

Svi anketirani korisnici su svoju posetu lekaru u specijalističko konsultativnoj službi realizovali istog dana bez zakazivanja, što se objašnjava time da su anketirani korisnici  u malim domovima zdravlja Raškog okruga, gde se inače ovi pregledi i ne zakazuju.

Kada se posmatraju aspekti kvaliteta pružene usluge od strane lekara specijaliste, primećije se visok stepen zadovoljstva ispitanika, kao i porast zadovoljstva u odnosu na prethodnu godinu. Pacijenti su najzadovoljniji činjenicom da ih je lekar slušao pažljivo pri pregledu, posvetio mu dovoljno vremena i dao jasne informacije o njihovoj bolesti, uputstva o načinu lečenja i ljubaznošću osoblja (tabela br.21).

 

Tabela br.21 Zadovoljstvo kvalitetom pruženih usluga od strane lekara specijaliste interne medicine u domovima zdravlja

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Lekar mi je posvetio dovoljno vremena tokom pregleda

96.2%

3.8%

0.0%

Lekar me je pažljivo slušao

96.2%

3.8%

0.0%

Lekar je odvojio dovoljno vremena da razgovara sa mnom

94.3%

5.7%

0.0%

Lekar mi je dao jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

94.3%

5.7%

0.0%

Lekar mi je objasnio značaj testova na koje me upućuje

94.3%

5.7%

0.0%

Osoblje je bilo ljubazno i puno poštovanja

96.2%

3.8%

0.0%

Jasno sam razumeo/la plan svog lečenja

92.5%

7.5%

0.0%

Posle pregleda osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemom

92.5%

7.5%

0.0%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

96.2%

3.8%

0.0%

 

Za više od dve trećine anketiranih pregled lekara specijaliste interne medicine je besplatan, a 18.9% je platilo participaciju i nijedan pacijent nije platio punu cenu pregleda.

Radom lekara specijaliste zadovoljno je 94.3% anketiranih pacijenata što je više nego u prethodnoj godini-91.1%, 1.9% je veoma nezadovoljno dok se za opciju neodlučan izjasnilo 3.8% ispitanika (grafikon br.19). Najveći procenat zadovoljnih pacijenata radom specijaliste je u DZ Tutin i DZ Raška 100% a najmanji u DZ Vrnjačka Banja 57.2%

 

Grafikon br.19                    

              

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom lekara specijaliste na Raškom okrugu u 2010.god. iznosi 4.64±0.65  i veća je od prosečne ocene na republičkom nivou koja iznosi 4.34 (tabela br.22).

 

Tabela br.22. Zadovoljstvo korisnika radom lekara specijaliste u specijalističkoj službi  iskazane prosečnom ocenom

 

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom lekara specijaliste

2009

2010

DZ Kraljevo

3.88

nije rađeno istraživanje zbog zemljotresa

DZ Raška

4.29

4.61

DZ Tutin

4.96

5.0

DZ Vrnjačka Banja

3.57

3.57

Raški Okrug

4.37

4.64

Republika Srbija

4.35

4.34

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji ni prema polu, ni prema završenoj školi ni prema materijalnom položaju, a ima prema tome da li su usluge specijaliste dobili besplatno ili ne (x˛=17.529, df=3, p<0.05).