Stomatološka zdravstvena zaštita

  

U stomatološkoj službi dobijen je odgovor od 144 pacijenta, što čini stopu odgovora od 70.9% jer je podeljeno ukupno 203 upitnika.  Od ukupnog broja pratilaca dece njih  59.0% su bili ženskog pola, a 41.0% su osobe muškog. Starost se kreće od 15 do 90 godina, pri čemu je 88.9% starosti do 45 godina. Prosečna starost anketiranih pratilaca u službi za stomatološku zdravstvenu zaštitu je 36.85±10.68 godine.

Što se tiče završene škole najveći deo anketiranih pratilaca dece ima završenu srednju školu 47.9%, sa završenom osnovnom školom je 21.5%, višom i visokom stručna sprema 26.4% a bez škole 4.2% (grafikon br.14).

 

Grafikon br.14

Svoj materijalni položaj kao veoma loš i loš ocenilo je 11.1% anketiranih što je neznatno manje nego u prošlom istraživanju (ovakav odgovor tada je dalo 11.5% ispitanika), najveći broj smatra da je osrednjeg imovnog stanja 40.3%, a dobro i izuzetno dobro materijalno stanje ima skoro polovina ispitanika-48.6% što je neznatno više nego u 2009.god. kada je taj procenat iznosio 48.3%. Najveći procenat roditelja je sam izabrao/la stomatologa svom detetu-86.8%, što je veći procenat nego u 2009.godini kada je iznosio 75.3%, za 3.5% dece je neko iz porodice izabrao stomatologa umesto roditelja, a 5.6% je izjavilo da im je stomatolog dodeljen. Svega 2.1% dece koja su došla za neku stomatološku uslugu nema svog stomatologa (u prošloj godini taj procenat je iznosio 4.9%) i 2.1% pratilaca  nije znalo da odgovori na ovo pitanje (grafikon br.15).

 

Grafikon br.15

Što se tiče informisanosti roditelja o načinu na koji mogu da promene izabranog stomatologa svog deteta, svaki deseti roditelj/staratelj misli da to nije moguće uraditi, 4.2% misli ne zna, dok ostali anketirani pratioci znaju da to mogu da urade s tim što jedna trećina misli da može da promeni kad god hoće, a 49.3% da može jednom godišnje. U prethodnoj godini istraživanja skoro svaki četvrti roditelj/staratelj nije bilo upoznato sa mogućnošću zamene dečjeg stomatologa.

Izabranog stomatologa svog deteta 14.6% roditelja/staratelja je već do sada menjalo, a kao razloge promene 1.4% roditelja/staratelja je navelo da je stomatolog napustio ordinaciju, 3.5% roditelja/staratelja se preselilo, 2.8% su imali neki nesporazum sa stomatologom i 5.6% anketiranih su izjavili da su imali neke druge razloge, dok ostali nisu menjali stomatologa. Nešto više od trećine dece imaju istog stomatologa manje od godinu dana, jedna trećina anketiranih su kod istog stomatologa 1-3 godine i jedna četvrtina su kod istog stomatologa više od tri godine. Svog stomatologa u poslednjih 12 meseci deca su posetila od 1 do 29 puta pri čemu je oko 59.4% dece imalo po 5 poseta, što je prosečno iznosilo 6.48 poseta po detetu u 2010.godini. Drugog stomatologa u ovoj službi posetilo manje od 20% anketiranih i ostvarilo od 1 do 10 poseta, pri čemu je 85% dece imalo po 5 poseta drugom stomatologu.

Od ukupnog broja anketiranih 26.1% je ostvarilo posetu i privatnom stomatologu u poslednjih 12 meseci i realizovalo između 1 i 10 poseta pri čemu su gotovo svi imali do 5 poseta privatnom stomatologu.

Kod svog stomatologa, bez zakazivanja odlazi 41.0% anketirane dece što je znatno više nego u prethodnoj godini, više od trećine zakaže posetu već istog dana, 17.4% čeka na posetu 1-3 dana a samo 2.1% anketiranih čeka više od tri dana (grafikon br.16). U Republici Srbiji nema potrebu da zakazuje pregled 50% anketiranih, isti dan zakaže 25% a na posetu dečjem stomatologu čeka svaki deseti pacijent duže od tri dana.

 

Grafikon br.16

U oblasti međusobne komunikacije primećuje se visok stepen zadovoljstva korisnika. Savete o očuvanju zdravlja usta i zuba kod svog deteta od strane stomatologa roditelji/staratelji dobijaju uglavnom u toku redovne posete. O značaju redovnih pregleda  88.9% anketiranih je sa stomatologom razgovaralo pri redovnoj poseti, o upotrebi florida 77.8%, pravilnom pranju zuba-83.3%, ortodonskim nepravilnostima-69.4%, nastanku karijesa-72.9%, priboru za oralnu higijenu-80.6% i o pravilnoj ishrani 80.6%. Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu zapaža se povećanje broja roditelja/staratelja koji se nisu složili sa pojedinim iskazima vezanim za dobijanje saveta o unapređenju oralnog zdravlja njihove dece. Da je stomatolog upoznat sa problemima i bolestima koje ima njihovo dete smatra 85.4% anketiranih, a 88.9% roditelja/staratelja se slaže sa izjavom da stomatolog odvaja dovoljno vremena da razgovara  sa pratiocima i decom. Kvalitetom objašnjenja o intervencijama koje stomatolog planira kod njegovog deteta zadovoljno je 86.1% anketiranih dok se sa tom izjavom ne slaže samo šest anketiranih osoba-4.2%, a kad njihovo dete ima problema sa zdravljem usta i zuba 90.3% roditelja/staratelja koji su učestvovali u anketiranju vodi dete na pregled kod izabranog stomatologa.

Sledeća grupa pitanja se odnose na organizaciju rada stomatološke službe i anketirani roditelji/staratelji najveće primedbe imaju kod  dužine čekanja na pregled i mogućnosti ostvarivanja stomatološke zdravstvene zaštite vikendom, jer  trećina anketiranih smatra da čeka dugo na pregled u čekaonici, a manje od polovine ispitanika se slaže sa izjavom da može za vikend da ostvari posetu izabranom stomatologu dok se svaki peti ne slaže sa takvom izjavom. Radnim vremenom je zadovoljno 88.9% anketiranih, dostupnošću stomatološke zdravstvene deci sa posebnim potrebama-76.4%, ljubaznošću osoblja na šalteru 88.9%, za 89.6% anketiranih ima dovoljno mesta za sedenje u čekaonici i 92.4% ispitanika u hitnim slučajevima, može da obavi stomatološku uslugu istog dana. Da postoji kutija za žalbe i primedbe zna 45.1% roditelja/staratelja, što je za 20% manje nego u 2009. godini kada je više od polovine anketiranih roditelja/staratelja bilo upoznato sa postojanjem kutije/knjige za žalbe i primedbe.

Kada je u pitanju saradnja sa pedijatrom nešto više od dve trećine anketiranih pratioca je izjavilo da mu je pedijatar objasnio važnost zdravlja usta i zuba njihovog deteta-79.2%, a nešto više od polovine da im je savetovana upotreba fluor preparata-64.6%. Saradnja dečjeg stomatologa i stomatološke sestre je za većinu ispitanika dobra-88.9%, međutim nešto malo više od polovine anketiranih je izjavilo da im je ponekad dovoljno da razgovaraju samo sa stomatološkom sestrom i da im nije potrebna poseta stomatologu.

Za najveći broj ispitanika pregled kod izabranog stomatologa je besplatan-94.4%, kao i  plombe-75.7%, punu cenu za ortodontski aparat-protezu moralo je da plati 6.9% ispitanika (u 2009.godini je to bilo 1.7%) a 2.5% za pregled specijaliste Stomatološkog fakulteta.

Svoje dete kod stomatologa, zbog nedostatka novca nije odvelo 7.6% anketiranih što je manji procenat nego u 2009.godini kada svaki deseti roditelj nije mogao da realizuje posetu stomatologu za svoje dete, dok 4.6% nije mogao da se seti takve prilike.

Sagledavši sva navedena pitanja radom Službe stomatološke zaštite dece je veoma zadovoljano i zadovoljno 86.1% anketiranih pacijenta što je gotovo isto kao u prethodnoj godini kada je taj procenat iznosio 86.3%  (grafikon br.17). Procenat nezadovoljnih korisnika se smanjio sa 8.8% na 7.0% što je dovelo do povećanja prosečne ocene zadovoljstva anketiranih Službom stomatološke zaštite dece. Najzadovoljniji su anketirani u DZ Vrnjačka Banja gde su svi anketirani zadovoljni, ali je i veoma mali broj anketiranih korisnika (samo pet) tako da se uzorak ne može smatrati reprezentativnim, a najmanje zadovoljnih je u DZ Novi Pazar  83.3% kao i u DZ Raška gde je  najveći pad zadovoljnih korisnika u odnosu na 2009.godinu sa 100% na 83.3%.

 

Grafikon br.17

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom Službe stomatološke zaštite dece na Raškom okrugu u 2010.god. iznosi 4.26±1.02 (tabela br.19).

 

Tabela br.19. Zadovoljstvo korisnika radom stomatologa iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo radom stomatologa

2009

2010

DZ Kraljevo

4.53

nije rađeno istraživanje zbog zemljotresa

DZ Novi Pazar

3.43

4.36

DZ Vrnjačka Banja

3.88

4.40

DZ Raška

4.41

3.61

DZ Tutin

4.46

4.33

Raški Okrug

4.15

4.26

Centralna Srbija

4.14

4.31

 

Ako poredimo sa nivoom države primećuje se da je na nivou okruga procenat zadovoljnih manji od republičkog proseka, tako je zadovoljnih i veoma zadovoljnih je 88.8% što je nešto više od proseka sa našeg okruga (86.1%); prosečna ocena je 4.31, što je veća vrednost prosečne ocene od ocene sa Raškog okruga-4.26.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom stomatologa prema polu, prema završenoj školi, kao i u odnosu na materijalni položaj, a ima kod načina izbora stomatologa gde je veće zadovoljstvo roditelja/staratelja koji su sami izabrali stomatologa, što se moglo i očekivati (x˛=54.951, df=16, p<0.05).