Služba za zdravstvenu zaštitu žena

 

 U službi za zdravstvenu zaštitu žena svoje ankete je popunilo 156 pacijantkinja starosti od 15 do 80 godine. Prosečna starost pregledanih pacijentkinja je 35.04±12.15 godina a najveći procenat pacijentkinja je starosti do 50 godina (88.4%).

Što se tiče završene škole najveći broj anketiranih pacijentkinja je sa završenom srednjom školom-51.9%, jedna trećina ima osnovnu školu, 5.1% je sa nezavršenom osnovnom školom a 12.2% sa višom i visokom stručnom spremom (grafikon br. 10).

 

Grafikon br.10 

Svoj materijalni položaj kao veoma loš je ocenilo 2.6% pacijentkinja, kao loš 9.0%, osrednji 46.2%, kao dobar 36.5% i kao veoma dobar 5.8% ispitanica.

Najveći broj ispitanika u službi za zdravstvenu zaštitu žena je svog lekara sam izabrao-92.3%, potom su oni kojima je neko u porodici izabrao lekara-2.6%, 1.9% anketiranih je izjavilo da im je lekar dodeljen a isto toliko anketiranih nema izabranog lekara što je manji procenat nego u prethodnoj godini. Broj anketiranih koji je sam izabrao svog lekara je najveći u DZ Vrnjačka Banja-95.7%, a najmanji u DZ Novi Pazar-88.0% (grafikon br.11).

 

Grafikon br.11

Da zna da može da promeni svog izabranog lekara upoznato je više od polovine anketiranih pacijentkinja, pri čemu nešto više od jedne četvrtine misli da to može kad god hoće, a trećina da to može jednom godišnje, dok gotovo svaka treća ispitanica na Raškom okrugu ne zna da može da promeni svog lekara. Da su već bile u prilici da promene svog izabranog ginekologa izjavilo je 16 anketiranih žena što iznosi 10.3% od ukupnog broja. Kada su navođeni razlozi promene lekara taj broj se razlikuje samo za jednu ispitanicu i 10.9% anketiranih pacijentkinja je navelo da promenio lekara, za razliku od prethodne godine kada je bilo većih razlika u doslednosti ovih odgovora. Najveći broj ispitanica je kao razlog promene zaokružio opciju 4 što su neki drugi razlozi.

Nešto više od trećine aketiranih žena se kod svog lekara leči već više od tri godine, 18.6% je kod istog lekara između 1 i 3 godine, a 40.4% je manje od godinu dana. Ovom prilikom je nešto manji procenat anketiranih pacijenata nego kod prethodnog pitanja, izjavio da nema svog lekara.

Broj poseta izabranom lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu žena u poslednjih 12 meseci se kreće od najmanje jedne do najviše 23, pri čemu je srednja vrednost 3.84 poseta po pacijentkinji, što je manje nego u 2009.godini kada je prosečno bilo više od 4 posete izabranom ginekologu po ženi. Broj poseta drugom lekaru u službi za zdravstvenu zaštitu žena se kreće od nijedne do 17, prosek 0.51 poseta što je značajno manje nego u 2009.godini kada je svaka anketirana žena imala gotovo dve posete drugom ginekologu u službi za zdravstvenu zaštitu žena. Broj poseta lekaru u privatnoj praksi ide od 0 do 10, prosek manje od jedne posete po ispitanici.

Dve trećine ispitanika ne zakazuje pregled kod svog izabranog ginekologa, 16.7% zakazuje za isti dan, 3.8% čeka na pregled od 1-3 dana a 13.5% čeka više od tri dana, što je značajno manje nego u prošloj godini kada je skoro svaka peta anketirana žena čekala na pregled duže od tri dana. Najveći procenat anketiranih pacijenata koji svoju posetu realizuje bez zakazivanja je u DZ Vrnjačka Banja-87.0% i DZ Tutin-77..4%, a najmanje DZ Novi Pazar-42.0% (grafikon br.12). Istog dana kad im je potreban pregled, sa ili bez zakazivanja ga realizuje 67.2% u Republici Srbiji što je manje pacijentkinja nego na Raškom okrugu, a takođe veći procenat onih koje čekaju duže od tri dana u Republici nego na okrugu.

Grafikon br.12

Informacija o zdravim stilovima života većina anketiranih pacijenatkinja dobija tokom redovne posete pri čemu se, u odnosu na 2009.godinu povećao procenat pacijentkinja koje smatraju da im davanje ovakvih saveta nije bilo potrebno (tabela br.14).

 

Tabela br.14 Način dobijanja saveta o zdravim stilovima života od strane izabranog ginekologa

Tema

Da, za vreme redovne posete

Da, u poseti preventivnom centru/savetovalištu

Ne

Nije bilo potrebno

Pravilna ishrana

78.8%

3.8%

1.9%

15.4%

Važnost fizičke aktivnosti

69.9%

5.1%

3.2%

21.8%

Zloupotreba alkohola

39.7%

5.8%

7.1%

47.4%

Smanjenje ili prestanak pušenja

45.5%

5.1%

6.4%

42.9%

Izbegavanje/odbrana od stresa

59.6%

5.1%

5.8%

29.5%

Siguran seks

62.8%

4.5%

4.5%

28.2%

Opasnost od zloupotrebe droga

31.8%

4.5%

6.5%

57.1%

 

Kod oblasti međusobne komunikacije uočava se visok stepen zadovoljstva pacijenata saradnjom sa medicinskim sestrama kao i timskim radom lekara i medicinskih sestara (tabela br.15). Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu zapaža se povećanje procenta zadovoljnih korisnika načinom komunikacije sa ginekološko-akušerskim sestrama.

 

Tabela br.15 Međusobna komunikacija pacijentkinja sa timom izabranog ginekologa

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Medicinske sestre na šalteru su ljubazne

89.7%

4.5%

2.6%

3.2%

Medicinske sestre u sobi za intervencije su ljubazne

89.1%

7.1%

1.3%

2.6%

Medicinske sestre mi uvek pruže sve informacije

87.2%

9.6%

2.6%

0.6%

Medicinske sestre i lekari dobro sarađuju

87.8%

5.8%

0.0%

6.4%

 

Kada je u pitanju komunikacija i saradnja pacijenta sa izabranim ginekologom, ispitanici su najzadovoljniji kvalitetom informacija koje dobiju od svog izabranog lekara o svojoj bolesti i njenom lečenju, a najmanje zadovoljni sa poznavanjem lične situacije pacijenta od strane izabranog lekara (tabela br.16). Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu zapaža se povećanje procenta zadovoljnih korisnika načinom komunikacije sa svojim izabranim ginekologom.

 

Tabela br.16 Međusobna komunikacija pacijentkinja i izabranog ginekologa

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Moj lekar poznaje moju ličnu situaciju

72.4%

12.8%

14.7%

Moj lekar poznaje probleme i bolesti koje sam ranije imao

85.3%

9.6%

5.1%

Moj lekar odvaja dovoljno vremena da razgovara sa mnom

87.8%

9.6%

2.6%

Moj lekar me pažljivo sluša

90.4%

7.7%

1.9%

Moj lekar mi daje jasna objašnjenja o bolestima i lekovima koje mi propisuje

91.0%

8.3%

0.6%

Posle posete lekaru osećam se sposobnije da se izborim sa svojim zdravstvenim problemima

85.9%

12.2%

1.9%

Kad imam novi zdravstveni problem  problem prvo idem kod svog lekara

91.7%

8.3%

0.0%

 

Što se tiče organizacije rada službe za zdravstvenu zaštitu žena, ispitanici su najzadovoljniji radnim vremenom kao i time što u hitnim slučajevima mogu istog dana da obave pregled, dok nešto više od trećine anketiranih pacijenata smatra da dugo čeka na pregled u čekaonici. Još uvek četvrtina ispitanica ne zna da postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe, o internet stranici ustanove ne zna blizu polovine ispitanica, a 28.2% o medicinskoj opremi (tabela br.17).

 

Tabela br.17 Zadovoljstvo ispitanika organizacijom rada u službi za zdravstvenu zaštitu žena

Izjava

Da, slažem se

Delimično se slažem

Ne slažem se

Ne znam

Zadovoljan sam radnim vremenom

87.2%

7.7%

3.2%

1.9%

Mogu da dođem na pregled i vikendom ako se razbolim

69.2%

14.1%

7.7%

9.0%

Dostupna je invalidima i osobama u kolicima

37.8%

9.6%

27.6%

25.0%

Da bi došao do specijaliste prvo moram da idem kod mog lekara

64.1%

7.1%

22.4%

6.4%

U čekaonici ima dovoljno mesta za sedenje

76.3%

10.3%

11.5%

1.9%

Moram dugo da čekam u čekaonici da posetim lekara

35.9%

16.0%

43.6%

4.5%

U toku radnog vremena mogu da lako razgovaram sa lekarom telefonom i dobijem savet

71.8%

9.0%

9.6%

9.6%

Kad dođem i hitno mi treba pregled lekara to mogu da obavim istog dana

82.7%

8.3%

3.8%

5.1%

Postoji kutija/knjiga za žalbe i primedbe

64.1%

5.8%

5.1%

25.0%

Ustanova ima svoju internet stranicu

43.6%

6.4%

7.1%

42.9%

Ustanova ima dovoljno medicinske opreme

50.0%

9.0%

12.8%

28.2%

 

Kada je u pitanju plaćanje pojedinih usluga u službi za zdravstvenu zaštitu žena, za polovinu anketiranih su pregled izabranog ginekologa, kao i lekara specijaliste kod kojeg ga je izabrani ginekolog poslao besplatni, nešto manji procenat je izjavio da je besplatno dobio prepisane lekove i injekcije gde je četvrtina ispitanica platila participaciju (tabela br.18).

 

Tabela br.18 Plaćanje usluga u službi za zdravstvenu zaštitu žena

Usluga

Besplatno

Participacija

Puna cena

Ne znam

Pregled izabranog lekara

77.6%

18.6%

0.6%

3.2%

Lekovi ili injekcije koje propiše lekar

59.0%

26.9%

3.8%

10.3%

Pregled specijaliste kod koga vas uputi lekar

63.5%

22.4%

5.1%

9.0%

Kućna poseta vašeg lekara

42.9%

7.1%

10.9%

39.1%

Pregled bebe ili malog deteta u savetovalištu

59.6%

14.7%

0.0%

25.6%

 

Nedostatak novca kojim bi platili pregled ili lekove, kao razlog neodlaska lekaru u proteklih godinu dana navela je svaka deseta ispitanica što je manje nego u prethodnoj godini, više od dve trećine anketiranih nije bilo u toj situaciji, a 8.3% je izbeglo da odgovori na to pitanje zaokruživši opciju “ne sećam se”.

Uzimajući u obzir sve navedeno, 79.5% ispitanika je izjavilo da je veoma ili prilično zadovoljno svojim lekarom, što je nešto manje nego u prethodnoj godini kada je bilo 80.3% zadovoljnih ispitanika. Procenat nezadovoljnih se smanjio sa 6.7% na 2.6%, dok se procenat neodlučnih povećao sa 13.0% na 17.9% (grafikon br.13). Najzadovoljniji radom ginekologa su anketirani u DZ Tutin-96.2%, potom DZ Raška-86.7% a najmanje zadovoljnih je u DZ Novi Pazar-64.0%.

 

Grafikon br.13

 

Prosečna ocena zadovoljstva radom izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena kreće se od najmanje 3.74±0.61 u DZ Vrnjačka Banja  do najviše 4.83±0.56 u DZ Tutin (tabela br.18).

 

Tabela br.18. Zadovoljstvo korisnika radom izabranog lekara u službi za zdravstvenu zaštitu žena iskazane prosečnom ocenom

Zdravstvena ustanova

Zadovoljstvo ginekologom

2009

2010

DZ Kraljevo

4.24

nije rađeno istraživanje zbog zemljotresa

DZ Novi Pazar

3.19

3.80

DZ Vrnjačka Banja

3.88

3.74

DZ Raška

4.00

4.10

DZ Tutin

4.76

4.83

Raški Okrug

4.04

4.20

Republika Srbija

4.00

4.05

 

Posmatrano u odnosu na republički nivo u domovima zdravlja Raškog okruga neznatno je veći procenat zadovoljnih i veoma zadovoljnih žena radom izabranog ginekologa, gde je taj procenat 79.4%, a broj nezadovoljnih i veoma nezadovoljnih u odnosu na rezultate sa nivoa države gde je značajno manji i iznosi 2.6% dok u republici iznosi 5.0%. Sve to je rezultiralo povećanjem prosečne ocene zadovoljstva isptanica radom izabaranog ginekologa u odnosu na prethodnu 2009.godinu.

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu radom lekara ni prema materijalnom položaju, ni prema dužini čekanja na pregled, kao ni prema načinu izbora ginekologa, a ima prema završenoj školi gde su  zadovoljnije ona pacijentkinje koje su završile srednju i osnovnu školu (x˛=17.628, df=9, p<0.05), a najveći procenat nezadovoljnih je menju pacijentkinjama sa završenom višom i visokom školom, pretpostavka je da su i njihova očekivanja najveća.