Zadovoljstvo zaposlenih za 2008. godinu

 

Istraživanje je sprovedeno 01.12.2008.god., kao instrument istraživanja korišćen je anonimni upritnik, kreiran od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije u okviru Programa Unapređenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova, a sadražao je 24 pitanja.

Obuhvaćeni su zaposleni svih zanimanja, za distribuciju i prikupljanje odgovora bili su odgovorni predsednik komisije za kvalitet i glavna sestra bolnice.

Za opisivanje ispitivane populacije korišćene su metode deskriptivne statistike: prosečna vrednost (aritmetička sredina), mere varijabiliteta (standardna devijacija) i relativni brojevi. Za utvrđivanje značajnosti razlike između obeležja korišćen je x˛ test. Zadovoljstvo zaposlenih je iskazano prosečnom ocenom na skali od 1 do 5, gde je 1=veoma nezadovoljan, a 5=veoma zadovoljan.

Baza podataka je kreirana u kompjuterskom programu Excel, a za statističku obradu podataka korišćen je SPSS program, verzija 10.0 (Statistical Package for Social Sciences).

Istraživanjem su obuhvaćeni svi zaposleni koji su bili prisutni na poslu u zdravstvenim ustanovama 01.12.2008.god. (osim u Specijalnoj bolnici za lečenje i rehabilitaciju Merkur Vrnjačka Banja u kojoj istraživanje ni ove godine nije obavljeno prema preporučenom uputstvu već je obuhvaćen samo deo zaposlenih radnika) 2534 zaposlena radnika su prihvatila učešće u anketi a vratilo se 2303 ispravnih, što predstavlja stopu odgovora od 90.9% što je gotovo ista stopa odgovora kao u prethodnoj godini

U odnosu na zanimanje najviše su bili zastupljeni zdravstveni radnici-71.5%, potom su tehnički radnici 15.2%, 6.9% su zdravstveni saradnici i najmanje je bilo administrativnih radnika 6.7%, za 90 zaposlena nema podatak o zanimanju (tabela br.1).

 Tabela br.1 Struktura anketiranih radnika u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga prema zanimanju

Zanimanje

n

%

Zdravstveni radnik

1577

71.3%

Zdravstveni saradnik

150

6.8%

Administrativni radnik

149

6.7%

Tehnički radnik

337

15.2%

UKUPNO

2213

100.0%

 

Što se tiče završene škole nešto iznad polovine anketiranih je sa završenom srednjom školom, potom su zaposleni sa završenim fakultetom 22.3%, višom školom 10.3%, najmanje sa završenom osnovnom školom 7.8% i bez osnovne škole 0.4% za poslenih (grafikon br.1).

 

Grafikon br.1

 

75.8% ispitanika je ženskog pola, a 24.2% muškog što je isto kao i u prethodnom istraživanju. Starost zaposlenih se kretala od 20 do 64 godine, prosečna starost bila je 44.31±8.88 godina. Radni staž zaposlenih u bolnici se kreće od manje od jedne godine godine do 39 godine, a prosečna dužina radnog staža je 18.17±9.41 godina. Više od dve trećine ispitanika ne obavlja rukovodeću dužnost 89.1%.

Svojim poslom zadovoljno je 47.7% zaposlenih što je gotovo isto kao u prethodnom istraživanju-47.1% a manje od republičkog proseka-51.1%, 16.8% je nezadovoljno (u prošloj godini procenat nezadovoljnih je bio veći-18.9%), a 35.5% se izjasnilo da su ni zadovoljni ni nezadovoljni (grafikon br.2).

 

Grafikon br.2

Posmatrajući pojedinačno zdravstvene ustanove, najzadovoljniji su zaposleni u DZ Tutin gde je zadovoljnih i veoma zadovoljnih čak 96.3% zaposlenih, potom u Domu zdravlja Raška 69.6% a najmanje zadovoljnih i veoma nezadovoljnih je u Zavodu za javno zdravlje Kraljevo 35.4% i DZ Vrnjačka Banja 40.5% (tabela br.2).

 

Tabela br.2 Opšte zadovoljstvo zaposlenih radnika u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga u 2008.god.

Zadovoljstvo

DZ Kraljevo

DZ Novi Pazar

DZ Vrnjačka Banja

DZ Raška

DZ Tutin

OB Kraljevo

OB Novi Pazar

SB Agens

SB Merkur

SB za interne bolesti Vrnjačka Banja

SB Novi Pazar

Zavod za javno zdravlje Kraljevo

Veoma nezadovoljan

4.8%

7.4%

6.0%

1.8%

0.0%

4.2%

6.0%

2.9%

0.0%

3.1%

14.8%

8.9%

Nezadovoljan

13.1%

14.8%

7.1%

2.7%

0.0%

12.8%

11.9%

14.7%

0.0%

15.6%

8.0%

16.5%

Ni zadovoljan ni nezadovoljan

41.2%

38.2%

46.4%

25.9%

3.7%

41.9%

32.3%

36.8%

54.5%

18.8%

18.2%

39.2%

Zadovoljan

36.2%

32.8%

38.1%

58.9%

51.5%

37.1%

42.3%

42.6%

45.5%

56.3%

38.6%

31.6%

Veoma zadovoljan

4.8%

6.9%

2.4%

10.7%

44.8%

4.0%

7.5%

2.9%

0.0%

6.3%

20.5%

3.8%

 

Ako posmatramo pojedinačno po segmentima zadovoljstva zaposlenih kadrovskim potencijalom je zadovoljno 39.0% zaposlenih dok je nešto manji broj nezadovoljno brojem radnika u službi-34.0%. Neposrednom sradnjom sa kolegama zadovoljno je  više od polovine ispitanika 69.1% što je veći procenat nego prethodne godine-67.7%, a slično rezultatima na republičkom nivou-68.7%) a nezadovoljno svega 9.4% zaposlenih, dok je međuljudskim odnosima nezadovoljna jedna petina anketiranih a 57.4% je zadovoljno i veoma zadovoljno što je bolje od republičkog proseka koji iznosi 54.5% (grafikon br.3).

 

Grafikon br.3

 

Četiri pitanja se odnose na uslove rada na radnom mestu, a odgovori pokazuju visok stepen nezadovoljstva zaposlenih i opremom u službi (nezadovoljno je više od trećine anketiranih-34.2%) i radnim prostorom u službi (nezadovoljno je 26.1% anketiranih). Posmatrano u odnosu na prethodnu godinu primećuje se manje nezadovoljstvo opremom i radnim prostorom. Organizacijom posla zadovoljno je 51.6% zaposlenih a raspoloživim vremenom  za obavljanje zadataka 60.2% radnika (tabela br.2).

 

Tabela br.2. Mišljenje zaposlenih o uslovima rada

Ocena

Oprema za rad

Radni prostor

Raspoloživo vreme za obavljanje zadataka

Organizacija posla

n

%

n

%

n

%

n

%

Veoma nezadovoljan

210

9.3%

178

7.8%

96

4.2%

142

6.2%

Nezadovoljan

562

24.9%

 

416

18.3%

300

13.2%

357

15.7%

Ni zadovoljan  ni nezadovoljan

655

29.0%

493

21.6%

511

22.4%

605

26.5%

Zadovoljan

691

30.6%

981

43.1%

1165

51.1%

977

42.8%

Veoma zadovoljan

139

6.2%

210

9.2%

207

9.1%

200

8.8%

Ukupno

2257

100.0%

2278

100.0%

2279

100.0%

2281

100.0%

 

 Kada je u pitanju nagrađivanje na radu svojom mesečnom zaradom nezadovoljno je nešto malo više od polovine zaposlenih-56.2%  što je manje nego u prethodnom istraživanju kada je preko 60% zaposlenih bilo nezadovoljno mesečnim primanjem, a samo 2.3% ispitanika je izjavilo da je veoma zadovoljan svojom platom (grafikon br.4). Istraživanje sprovedeno na nivou Srbije pokazuje  slične rezultate, platom je  nezadovoljno 52.4%.

 

Grafikon br.4

 

 

Poglavlje koja se odnose na profesionalni razvoj sadrži dva pitanja, a odgovori pokazuju da postoji visok stepen nezadovoljstva zaposlenih i mogućnošću edukacije (zadovoljno manje od trećine anketiranih-31.1% ali je to veći procenat nego u prošloj godini a nezadovoljnih je nešto manje od polovine anketiranih-41.6%) i mogućnošću napredovanja (nezadovoljna je skoro polovina  zaposlenih-40.6%) - tabela br.3.

 

Tabela br.3 Mišljenje zaposlenih o mogućnostima profesionalno razvoja na poslu

 

              Ocena

   Mogućnost edukacije

  Mogućnost napredovanja

n

%

n

%

Veoma nezadovoljan

266

11.8%

264

11.7%

Nezadovoljan

673

29.8%

650

28.9%

Ni zadovoljan  ni nezadovoljan

614

27.2%

663

29.5%

Zadovoljan

584

25.9%

569

25.3%

Veoma zadovoljan

118

5.2%

105

4.7%

Ukupno

2255

100.0%

2251

100.0%

Deo upitnika koji se odnosi na profesionalne zahteve i odnos rukovodećeg kadra sadrži pet pitanja. Mogućnost izbora sopstvenog načina rada ima 46.7% zaposlenih, neodlučnih je 28.7% a 24.7% nema tu mogućnost. Podrškom koju dobijaju od pretpostavljenih zadovoljna je polovina zaposlenih – 53.3%, nešto manje od četvrtine je nezadovoljna odnosom rukovodilaca prema njima i njihovom radu – 22.4%, dok je petina neodlučna po tom pitanju. Svoje ideje pretpostavljenim može da iznese nešto polovina zaposlenih u zdravstvenim ustanovama-51.0% dok 23.8% smatra da nema tu mogućnost. Najveći deo zaposlenih čak 82.9% zna kojoj osobi odgovara za rad. Dobijanjem informacija o najvažnijim promenama koje se odnose na službu u kojoj rade zadovoljna je skoro polovina zaposlenih 46.2% (tabela br.4).

 

Tabela br.4 Mišljenje zaposlenih o profesionalnim zahtevima na poslu

Ocena

Mogu da izaberem svoj način rada

Podrška pretpostavljenih

Mogu da iznesem svoje ideje

Dobijam informacije o promenama u službi

n

%

n

%

n

%

n

%

Veoma nezadovoljan

153

6.7%

169

7.4%

165

7.2%

204

8.9%

Nezadovoljan

407

17.9%

342

15.0%

376

16.5%

446

19.4%

Ni zadovoljan  ni nezadovoljan

651

28.7%

553

24.3%

575

25.3%

584

25.4%

Zadovoljan

882

38.9%

930

40.9%

943

41.4%

881

38.4%

Veoma zadovoljan

177

7.8%

281

12.4%

218

9.6%

180

7.8%

Ukupno

2270

100.0%

2370

100.0%

2277

100.0%

2295

100.0%

 

 

Na pitanje da li su često izloženi stresu na poslu pozitivno je odgovorilo 63.3% zaposlenih.

Manje od polovine anketiranih (41.3%) ne planira da menja svoj posao, svega 2.0% bi otišlo u privatni sektor, 10.3% bi radilo na poslovima van zdravstvene zaštite a gotovo polovina ispitanika-46.4% bi ipak ostala u državnom sektoru. Ovi rezultati se razlikuju u odnosu na republički nivo u smislu većeg procenta zaposlenih na Raškom okrugu koji bi ostali u državnom sektoru i manjeg procenta koji bi otišli u privatni sektor (grafikon br.5).

 

Grafikon br.5

 

Primenom neparametriskih statističkih testova, ustanovljeno je da ne postoji statistički značajna razlika u zadovoljstvu poslom u odnosi na zanimanje koje obavljaju, a postoji kada se posmatra zadovoljstvo zaposlenih u odnosu na završenu školu (x˛=56.658, df=16, p<0.05), na pol (x˛=12.003, df=4, p<0.05), kao i na obavljanje rukovodeće funkcije (x˛=26.571, df=4, p<0.05).

 

DISKUSIJA

 

U odnosu na socio-demografske karakterisitike, može se zaključiti da među anketiranim su zastupljenije žene (75.8%), prosečna starost zaposlenih je 42 godine. U odnosu na završenu školu najviše je zaposlenih sa završenom srednjom školom (59.2%), a prema zanimanju najzastupljeniji su zdravstveni radnici (71.3%). Radni staž se kreće od manje od jedne godine do 40 godina, a prosečna dužina je 18.17±9.41 godina, 10.9% anketiranih trenutno obavlja neku od rukovodećih funkcija.

Anketiranje je pokazalo da je svojim poslom zadovoljno svega 47.7% što je više negoprošle godine a manje nego na nivou republike-51.1%. U Velikoj Britaniji je 75% zaposlenih zadovoljno svojim radom. Više od trećine anketiranih 35.5% je izjavilo da je ni zadovoljno ni nezadovoljno poslom koji obavlja, što se možda može dovesti u vezu sa nepoverenjem u istraživanje i strahom da se daju iskreni odgovori jer sumnjaju u anonimnost odgovora. U odnosu na pol ima statistički značajne razlike u zadovoljstvu poslom jer su žene zadovoljnije poslom koji obavljaju, dok su nezadovoljniji zaposleni sa srednom stručnom spremom i oni koji ne obavljaju rukovodeću funkciju.

Kada se posmatraju pojedini aspekti zadovoljstva odnosno nezadovoljstva anketirani radnici zdravstvenih ustanova su najnezadovoljniji mesečnom zaradom (56.2% ispitanika je nezadovoljno), potom je nezadovoljstvo mogućnošću napredovanja (40.3%), a najzadovoljniji su saradnjom sa kolegama (69.1%), raspoloživim vremenom za obavljanje zadatih poslova (60.2%) i međuljudskim odnosima (57.4%). Nezadovoljstvo mogućnošću edukacije iskazalo je 41.6% što je više nego u republici gde je nezadovoljno 36.5% zaposlenih. Podrškom od pretpostavljenih zadovoljno je 53.3% anketiranih što je manje od proseka u državi 56%, a informacijma o najvažnijim promenama koje se odvijaju u službi u kojoj radi zadovoljno je 46.2% zaposlenih.

Manje od polovine ispitanika (41.3%) ne razmišlja o promeni posla a 10.3% bi radilo poslove van zdravstvene zaštite.

 

ZAKLJUČAK

Rezultati istraživanja zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga pokazuje da je nešto malo manje od polovine (47.7%) zaposlenih zadovoljno poslom koji obavlja što je nešto više nego u prethodnoj godini istraživanja a manje od republičkog proseka.

Posmatrano pojedinačno među domovima zdravlja najzadovoljniji su zaposleni u DZ Tutin i DZ Raška  a najmanje zadovoljni su zaposleni u DZ Vrnjačka Banja.  Što se tiče zadovoljstva zaposlenih u opštim bolnicama rezultati pokazuju veći stepen zadovoljstva u OB Novi Pazar dok u specijalnim bolnicama je najmanji procenat zadovoljnih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Agens” Mataruška banja i Specijalnoj bolnici “Merkur“ Vrnjačka Banja a najveći u Specijalnoj bolnici za interne bolesti Vrnjačka Banja.

U odnosu na prethodnu godinu rezultati pokazuju da postoji neznatno povećanje stepena zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim ustanovama Raškog okruga i to za manje od jednog procenta. Najveći procenat povečanja je u DZ Tutin gde je zadovoljno svojim poslom preko 90% zaposlenih i niko se nije izjasnio za opciju nezadovoljan. Osim ove zdravstvene ustanove povečanje stepena zadovoljstva zaposlenih je i u DZ Kraljevo, DZ Novi Pazar, DZ Vrnjačka Banja, OB Novi Pazar, Specijalnoj bolnici za interne bolesti Vrnjačka Banja i Specijalnoj bolnici Novi Pazar. Najmanji pad procenta zadovoljnih zaposlenih je u OB Kraljevo za 0.2%, potom u DZ Raška oko 5%, Zavodu za javno zadravlje Kraljevo gotovo 10% i najviše u Specijalnoj bolnici “Merkur“ Vrnjačka Banja skoro 20% i Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Agens” Mataruška banja za skoro 30%. Treba napomenuti da u Specijalnoj bolnici “Merkur“ Vrnjačka Banja istraživanje zadovoljstva zaposlenih nije realizovano u skladu sa uputstvo koje im je prosleđeno tako da nisu anketirani svi zaposleni koji su bili na poslu u trenutku realizacije istraživanja i uzorak je mali.

U odnosu na prethodnu godinu manji je procenat zaposlenih koji ne razmišlja o promeni posla, manje je onih koji bi prešli u privatni sektor i onih koji bi radili posao van zdravstvene zaštite, a veći broj zaposlenih bi ostao u zdravstvu.

Zaposleni su najnezadovoljniji svojom platom, brojem zaposlenih u službi u kojoj rade i mogućnošću napredovanja, a najzadovoljniji su saradnjom sa kolegama na poslu, međuljudskim odnosima i raspoloživim vremenom za obavljanje zadatih poslova što je potpuno isto kao u prošloj godini.

S obzirom da zadovoljstvo zaposlenih u zdravstvenim ustanovama utiče na produktivnost i kvalitet rada potrebno je da menadžeri zdravstvenih ustanova u kojima je došlo do pada zadovoljstva zaposlenih u odnosu na prethodno istraživanje, sagledaju razloge nezadovoljstva i u skladu sa mogućnostima kroz bolju informisanost i podršku zaposlenim pokušaju da povećaju njihovu profesionalnu satisfakciju.